Home - Nieuws

Nieuws

Opiniestuk: Het belang van breed opgeleide hbo'ers

22-5-2018 | VH-voorzitter Thom de Graaf schrijft in een opiniestuk dat hij het oneens is met het ROA dat het arbeidsmarktperspectief van economiestudenten in het hbo slecht is. 80% van de afgestudeerden werkte ... Lees meer ›

Professionele ontwikkeling van schoolleiders

22-5-2018 | De afgelopen jaren heeft de VO-raad zich ingezet voor de professionalisering van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. De professionaliseringsafspraken die schoolleiders en ... Lees meer ›

Advies Onderwijsraad: Een krachtige rol voor schoolleiders

26-4-2018 | Schoolleiders zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het vak van schoolleider is door de jaren heen veranderd. Samenwerking met partijen buiten school zijn belangrijker geworden ... Lees meer ›

Handreiking Ouderbetrokkenheid en LOB

23-4-2018 | Als jongeren goede keuzes maken in hun schoolloopbaan, vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) in het onderwijs van belang. Daarnaast ... Lees meer ›

Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo

19-4-2018 | Meerdere branchesorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen, om daarmee instroom van studenten en kwaliteit van de ... Lees meer ›

Advies 'Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen'

19-4-2018 | Meer mbo-instellingen zijn tussen 2005 en 2016 creatieve opleidingen gaan aanbieden, waardoor het aantal studenten in deze sector is gegroeid. De arbeidsmarkt voor creatief opgeleiden is ... Lees meer ›

Rapport De Staat van het Onderwijs 2018

12-4-2018 | Elk jaar wordt door de Inspectie van Onderwijs gekeken naar de staat van het onderwijs in Nederland. Deze bevindingen worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoerig rapport. De belangijkste ... Lees meer ›

Welzijn van studenten met een migratieachtergrond

5-4-2018 | Grootschalige migratie begint de samenstelling van klassen te veranderen. Een nieuwe golf van sociale en culturele diversiteit komt aan bij scholen in landen over de hele wereld. De OECD, ... Lees meer ›

Andere houding beleidsmakers vereist voor aanpak mismatch arbeidsmarkt

5-4-2018 | Een nieuwe publicatie van Cedefop, Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, analyseert de resultaten van de European Skills and Job survey (ESJ). De survey werd ingevuld door ... Lees meer ›

Overleg Loopbaanoriëntatie en Aansluiting Arbeidsmarkt

27-3-2018 | Op 7 maart 2018 voerden de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en ... Lees meer ›

Meer beroepswisselingen in 2017

27-3-2018 | Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt op basis van de nieuwste cijfers dat meer werkenden de laatste jaren van beroep wisselen. In de meeste gevallen gaat het om mensen die ... Lees meer ›

Onderzoek: Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen

15-3-2018 | Loopbaanontwikkeling voor middelbare scholieren vereist aandacht door de hele opleiding heen. Dit is met name van belang om de positie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. ... Lees meer ›

Hoorzitting Leven Lang Leren 2017

8-3-2018 | Op 23 januari 2017 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uitgebreid rondetafelgesprek gehad over het ... Lees meer ›

Docentstages als verbinding tussen onderwijs en werkveld in het mbo

8-3-2018 | In 2010 werd uit een onderzoek geconcludeerd dat docentstages nog in de kinderschoenen stonden. Docentstages voor docenten in het mbo zijn een uitstekende manier om een verbinding te maken tussen ... Lees meer ›

Notitie: Waar een wil is, is een (leer)weg

21-2-2018 | In opdracht van Stichting Platforms VMBO is in november 2017 de notitie Waar een wil is, is een (leer)weg verschenen. Deze notitie is opgesteld om scherp te krijgen welke aspecten geadresseerd ... Lees meer ›

Behoud van het technisch vmbo: tien creatieve en inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking

21-2-2018 | Elke leerling verdient een goede opleiding, die past bij zijn of haar interesses en talenten, en goede kansen op een baan in de regio. Daarom is het belangrijk dat er overal in Nederland een ... Lees meer ›

Waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt

15-2-2018 | Deze studie van het CPB verkent de rol van de startkwalificatie bij het optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor mbo-studenten. Hierbij wordt geprobeerd de volgende vragen ... Lees meer ›

Ambitie/Kwaliteitsagenda LOB voor het VO

15-2-2018 | Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda ... Lees meer ›

Brochure: Van school naar werk: naar een andere benadering

7-2-2018 | Nu steeds meer jongeren erin slagen hun opleiding met succes af te ronden en het aantal voortijdig schoolverlaters sterk is gedaald, komt er steeds meer aandacht voor de volgende fase in de loopbaan ... Lees meer ›

Onderzoek: Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel

7-2-2018 | Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend ... Lees meer ›

Promotieonderzoek: Selecteren op motivatie heeft geen effect op studiesucces

15-1-2018 | Selectie op basis van motivatie is geen voorspeller van studiesucces in het hoger onderwijs. Proefstuderen kan wel een bijdrage leveren blijkt uit recent onderzoek onderzoek van de ... Lees meer ›

Monitoronderzoek: Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

20-1-2018 | In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek, gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende ... Lees meer ›

NVS-NVL en VvSL schrijven gezamenlijke visie op LOB voor curriculum.nu

20-1-2018 | In 2018 starten negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs om per leergebied te werken aan een nieuw curriculum. De NVS-NVL en de VvSL hebben ... Lees meer ›

Een leven lang ontwikkelen: wie zit er op te wachten?

18-1-2018 | Op 30 november 2017 verscheen er op de website van Science Guide een artikel van Marinka Kuijpers en Marc van der Meer over een leven lang ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen staat ... Lees meer ›

Rapport 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022'

14-12-2017 | De tweejaarlijkse arbeidsmarktrapportage 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022' is verschenen. Het rapport is opgesteld door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ... Lees meer ›

Literatuurstudie 'Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden'

14-12-2017 | Deze literatuurstudie van het Kohnstamm Instituut brengt in kaart welke factoren relevant zijn voor het ontwikkelen van negatieve leerervaringen. En hoe deze ervaringen eraan bij kunnen dragen dat ... Lees meer ›

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2017

6-12-2017 | In deze publicatie wordt de ongelijkheid op de arbeidsmarkt langs drie dimensies in kaart gebracht: ongelijkheden in werkzekerheid, in loon- en inkomen en in de kwaliteit van ... Lees meer ›

De standpunten van SBB over het aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum

6-12-2017 | SBB heeft een position paper geschreven t.b.v. de hoorzitting/rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum d.d. 28 november ... Lees meer ›

Ambitie/kwaliteitsagenda LOB voor het Voortgezet Onderwijs

4-12-2017 | Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda ... Lees meer ›

Rapport verschenen van de ROA over de rol van arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuzes van mbo'ers

20-11-2017 | De centrale vraag in dit rapport is in welke mate studiekiezers gebruik maken van arbeidsmarktinformatie bij het maken van hun opleidingskeuzes. In het bijzonder worddt ingegaan op de afruil ... Lees meer ›

SER advies: Werkend leren biedt goed toekomstperspectief

20-11-2017 | Het ontwerpadvies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs is vastgesteld op 17 november 2017. Het is het vervolg op het advies ... Lees meer ›

3 tips voor een goede loopbaanoriëntatiebegeleiding

6-11-2017 | Kiezen voor de lange termijn is ontzettend moeilijk. Dat kunnen leerlingen niet zomaar en daar is goede begeleiding bij nodig. Hoe kun je dat doen als docent? Marinka Kuijpers is bijzonder ... Lees meer ›

Leven Lang Leren met ROA en CBS

6-11-2017 | Op 9 november 2017 vindt het gesprek 'Leven Lang Leren met ROA en CBS' plaats. Doel van het gesprek De commissies OCW en SZW willen inzicht krijgen in de leerbehoeftes (incl. ... Lees meer ›

Whitepaper 'Financiering van wetenschap en techniek in het basisonderwijs'

6-11-2017 | Wetenschap- en techniekonderwijs hoeft niet veel geld te kosten. Toch kan het helpen om extra financieringsmogelijkheden te verkennen. Maar welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? De ... Lees meer ›

Schoolverlatersonderzoek: zes op de tien mbo’ers zouden dezelfde opleiding doen

24-10-2017 | Ruim zes op de tien jongeren tot 27 jaar die een mbo-opleiding afrondden in het schooljaar 2014/’15 zouden achteraf gezien opnieuw voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen. Dit ... Lees meer ›

Een laklaag op een slechte ondergrond

24-10-2017 | Docentprofessionalisering in het mbo vindt net zo goed formeel als informeel plaats. Rob Martens (OU) en Niek van den Berg (Aeres Hogeschool) pleiten voor ruimte voor de laatste vorm van leren, ... Lees meer ›

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief

24-10-2017 | Een onderzoeksrapport over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief: een systematische overzichtsstudie van succesvolle onderwijstransities in relatie tot ... Lees meer ›

Paper: Should we teach general skills in vocational education?

24-10-2017 | Begin maart 2017 verscheen de draftversie van de paper: Should we teach general skills in vocational education? Evidence from 19 developed countries. Een paper voor de International Conference on ... Lees meer ›

Onderzoek 'Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk'

5-10-2017 | In Nederland is de inrichting van het beroepsonderwijs onderwerp van discussie nu banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, plaats maken voor banen die ... Lees meer ›

Inkomen ouders bepaalt mbo-hbo-doorstroom

5-10-2017 | Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces ... Lees meer ›

De grens dichten tussen mbo en hbo

5-10-2017 | Door een wetswijziging is het vanaf 1 september niet langer mogelijk om lectoraten te vestigen in het mbo. Dat is zonde, stelt Ineke Delies die een gezamenlijk lectoraat heeft van hbo (Stenden) en ... Lees meer ›

Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

11-09-2017 | De NSvP stelt de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met ... Lees meer ›

Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen

11-09-2017 | Naar schatting zullen 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd volgen nu duizenden leerlingen een opleiding voor banen die ... Lees meer ›

Onderzoek motieven opleidingskeuze Haagse jongeren

30-08-2017 | De werkloosheid in Den Haag is fors hoger dan in de rest van Nederland. Dat geldt zeker ook voor de Haagse jongeren. Er is een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt: een groot aantal jongeren ... Lees meer ›

Onderzoek Cedefop naar laaggeschoolde volwassenen in de EU

30-08-207 | De studie van Cedefop levert uitgebreide en robuuste bewijsstukken in relatie tot laaggeschoolde volwassenen in de Europese Unie. De studie analyseert zowel trends in lage vaardigheden als ... Lees meer ›

SBB adviseert minister over toekomstbestendig beroepsonderwijs

21-08-2017 | SBB heeft de minister van OCW het advies ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen’ aangeboden. Dit advies bevat 48 nieuwe certificaten die ... Lees meer ›

Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

19-07-2017 | Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van vorig jaar niet verschraald, ook niet voor de technische profielen in het vmbo. De leerlingendaling zorgt wel voor kleinere ... Lees meer ›

Start Expertisepunt LOB VO-MBO

19-07-2017 | Op 1 juli 2017 start het Expertisepunt LOB VO-MBO. Het volgt de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo op en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. ... Lees meer ›

Conferentie ‘Anders Doen Denken’ in het Onderwijs

27-06-2017 | 21 juni, de zomer begint, en op de universiteit van Wageningen is het congres ‘Anders doen denken in het onderwijs’, georganiseerd vanuit de Leerstoel ‘Leeromgeving en ... Lees meer ›

Handreiking professionaliseren voor het vo

21-06-2017 | Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar school professionalisering een extra impuls wil geven en die wil bijdragen aan de totstandkoming van de professionaliseringskaders en ... Lees meer ›

Onderzoeksproject overgangen en aansluitingen in het onderwijs

19-06-2017 | In dit onderzoeksproject worden de ontwikkelingen van leerlingen rondom de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen vmbo en mbo in kaart gebracht.    Centraal ... Lees meer ›

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt?

19-06-2017 | De belangrijkste uitdagingen en kansen van de Nederlandse arbeidsmarkt worden omschreven in de notitie ‘Toekomst van werk’, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het ... Lees meer ›

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

06-06-2017 | UWV beschrijft de verwachtingen van de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018 in de publicatie 'UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018'.    De ... Lees meer ›

Het innoveren van het leren

6-06-2017 | Het verbeteren van het leren in het onderwijs blijft vaak onderbelicht zien lectoren Frank de Jong (Aeres) en Marc Coenders (NHL). Zij pleiten voor een grondige innovatie van leren in het ... Lees meer ›

Agenda

01 - 08 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel