Nieuws

Handreiking professionaliseren voor het vo

21-06-2017 | Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar school professionalisering een extra impuls wil geven en die wil bijdragen aan de totstandkoming van de professionaliseringskaders en ... Lees meer ›

Onderzoeksproject overgangen en aansluitingen in het onderwijs

19-06-2017 | In dit onderzoeksproject worden de ontwikkelingen van leerlingen rondom de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen vmbo en mbo in kaart gebracht.    Centraal ... Lees meer ›

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt?

19-06-2017 | De belangrijkste uitdagingen en kansen van de Nederlandse arbeidsmarkt worden omschreven in de notitie ‘Toekomst van werk’, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het ... Lees meer ›

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

06-06-2017 | UWV beschrijft de verwachtingen van de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018 in de publicatie 'UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018'.    De ... Lees meer ›

Het innoveren van het leren

6-06-2017 | Het verbeteren van het leren in het onderwijs blijft vaak onderbelicht zien lectoren Frank de Jong (Aeres) en Marc Coenders (NHL). Zij pleiten voor een grondige innovatie van leren in het ... Lees meer ›

Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw

24-05-2017 | Status en imago van het lerarenberoep is in de afgelopen 10 jaar flink gedaald. Dat geldt zowel voor leraren in het basisonderwijs als voor docenten in het voortgezet en middelbaar ... Lees meer ›

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan - een richtinggevend advies

12-4-2017 | De noodzaak van voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking is gebaseerd op bewegingen op de arbeidsmarkt waarover de SER afgelopen jaren heeft gerapporteerd, zoals ... Lees meer ›

Aan de slag met LOB in de TL/mavo

03-04-2017 | De afgelopen jaren is het besef doorgedrongen dat het maken van keuzes niet eenvoudig is en dat leerlingen daarbij geholpen moeten worden. In dit kader zijn allerlei LOB-programma’s ... Lees meer ›

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in de regio Noordoost-Brabant

03-04-2017 | Individualisering, flexibilisering en de noodzaak om de doorstroom door de beroepskolom te verbeteren en dus kwalificatiewinst te behalen, zijn factoren die vragen om investeringen in ... Lees meer ›

Reactie op het advies 'Vakmanschap voortdurend in beweging' en het SER-advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs'

15-3-2017 | Deze brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevat een reactie op het advies 'Vakmanschap voortdurend in beweging' van de Onderwijsraad. Ook wordt er ingegaan op het ... Lees meer ›

Arbeidsmarktrelevantie mbo niveau 2

15-3-2017 | In opdracht van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO wordt een onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie van het opleidingsaanbod op mbo niveau 2 uitgevoerd. In dit rapport wordt er een breder beeld ... Lees meer ›

Waar moet een succesvol traject gericht op de doorstroom mbo – hbo aan voldoen?

15-3-2017 | In diverse onderzoeken is geprobeerd een beter beeld te vormen van MBO-studenten die uitvallen in het HBO. Hieruit blijkt onder meer dat het moeilijk is om algemene uitspraken te doen over de ... Lees meer ›

Kamerbrief sterk beroepsonderwijs

20-02-2017 | Met de invoering van profielen in het vmbo per augustus 2016 is een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig vmbo. Er is echter meer nodig, zodat vmbo-leerlingen het onderwijs en de ... Lees meer ›

LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo

20-2-2017 | Op 2 juni 2015 heeft een Tweede Kamerlid in een motie vraagtekens geplaatst bij het huidige burgerschapsonderwijs in het mbo. In de motie werd verzocht om te kijken naar mogelijkheden voor ... Lees meer ›

Passende ondersteuning voor alle mbo-studenten

13-2-2017 | Alle jongeren moeten de kans krijgen om hun diploma te halen, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie of beperking. Scholen en gemeenten hebben beide een taak om hen de ondersteuning te bieden die ... Lees meer ›

Verschillen in arbeidsmarktpositie tussen vrouwen en mannen

13-2-2017 | Sinds het einde van de jaren negentig presteren meisjes en jonge vrouwen beter in het onderwijs dan jongens en jonge mannen. Ze nemen vaker deel aan de hogere typen van onderwijs, vallen minder ... Lees meer ›

Peiling Onderwijs 2032

13-2-2017 | In Nederland wordt nagedacht over hoe het onderwijs voor kinderen en jongeren verbeterd kan worden. Wat zij op school leren, moet zo goed mogelijk passen bij wat ze later moeten kennen en kunnen om ... Lees meer ›

Verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds

25-01-2017 |  Werknemers moeten blijven werken aan hun kennis en vaardigheden om optimaal te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Continue scholing is voor iedereen in de beroepsbevolking noodzakelijk ... Lees meer ›

De loopbaanontwikkeling van hbo’ers in de eerste vijf jaren na afstuderen

25-01-2017 | Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft onderzoek gedaan naar de loopbaanontwikkeling van hbo'ers. In dit rapport bespreken de onderzoekers de loopbaanontwikkeling van ... Lees meer ›

Landelijk onderzoek naar uitvoering en opbrengsten van de studiekeuzecheck

25-01-2017 | Dit rapport onderzoekt de effectiviteit van de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck levert informatie op over nieuwe studenten. Deze informatie wordt gebruikt bij de verdere ... Lees meer ›

Subsidieregeling voor korte opleidingen vmbo-leraren 2017

25-01-2017 | Leraren die lesgeven in het vmbo kunnen korte opleidingstrajecten volgen met subsidie. Deze trajecten leiden tot een lesbevoegdheid of tot een bekwaamheid voor het lesgeven in ... Lees meer ›

Kamerbrief impact met wetenschap

25-01-2017 | Deze brief gaat in op wat er de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van valorisatie en op de vraag hoe de ambities voor een betere benutting van kennis gerealiseerd kunnen ... Lees meer ›

Laagopgeleide jongeren maken geen gebruik van de mogelijkheden van social media

19-01-2017 | Paulo Moekotte onderzocht in zijn proefschrift 'Exploring Learning Technologies and Social Media’ de relatie tussen social mediagebruik en de sociale en loopbaanontwikkeling van ... Lees meer ›

ECBO Slowscan: 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo-curriculum

19-01-2017 | De arbeidsmarkt en de samenleving worden gekenmerkt door een aantal grote technologische ontwikkelingen en de vraag is of dit gevolgen heeft voor de vaardigheden die werknemers in de toekomst ... Lees meer ›

Verkenning van de ontwikkelingen in de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

19-01-2017 | ECBO heeft een verkenning gedaan naar de ontwikkelingen voor de inhoud en positie van het beroepsonderwijs. De kernvraag van deze verkenning is of de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ... Lees meer ›

VMBO leerlingen leerjaren 3 en 4 in programma’s en leerwegen schooljaar 2016-2017

19-01-2017 | DUO/OCW heeft gegevens over de programma’s en leerwegen van VMBO leerlingen uit de bovenbouw beschikbaar gesteld in december 2016. Naast de Profielen worden in de overzichten ook de deelname ... Lees meer ›

TED-Talk over bekendheid van loopbaanontwikkeling voor nieuwe doelgroepen

11-01-2017 | Beslissingen nemen over de toekomst is erg lastig. Prof. dr. Marinka Kuijpers (OU) vertelt in deze TED-Talk van de Universiteit van Nederland hoe dat komt. Daarnaast geeft zij ook de nodige tips ... Lees meer ›

UWV en SSB: Basiscijfers Jeugd december 2016

15-12-2016 | Met de Basiscijfers Jeugd van december 2016 schetsen het UWV en SBB een beeld van de actuele kansen en mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt en stagemarkt. Uit deze cijfers blijkt ... Lees meer ›

Weinig betrokkenheid van ouders in het mbo

15-12-2016 | De laatste jaren begint het denken over ‘ouderbetrokkenheid’ in het mbo steeds meer te veranderen. Deze betrokkenheid blijkt toch belangrijker dan lange tijd werd gedacht, vooral ... Lees meer ›

Workshop verzorgen op de Staat van het Onderwijs

08-12-2016 | De Inspectie van het Onderwijs wil, samen met u, vanuit een breed perspectief laten zien wat goed gaat in het onderwijs en wat beter kan. U krijgt daarom de gelegenheid om zelf een interactieve ... Lees meer ›

Vmbo-docenten goed op weg met nieuwe profielen

08-12-2016 | Ruim de helft van de vmbo-docenten die lesgeven in praktische vakken, heeft zich de afgelopen maanden laten bijscholen voor het lesgeven in de nieuwe profielen. Het gaat om meer dan 2500 leraren. ... Lees meer ›

Advies toekomstgericht beroepsonderwijs

08-12-2016 | Werken en leren lopen door de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt door elkaar heen. Praktijkleren speelt daardoor een cruciale rol in het beroepsonderwijs. Veel deelnemers ervaren ... Lees meer ›

Positief en negatief sociaal kapitaal van mbo-jongeren

21-11-2016 | In deze explorerende studie onder jongeren in het Nederlands middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt het bestaan van negatief sociaal kapitaal (potentiele bronnen in sociale relaties die succes ... Lees meer ›

Studiekeuze en arbeidsmarkt

21-11-2016 | Een zorgvuldige studiekeuze is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Bij deze beslissing kunnen ruwweg drie kernvragen onder¬scheiden worden: wat wil ik? (preferenties), wat kan ik? ... Lees meer ›

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

21-11-2016 | In het stimuleren van leven lang leren moet er meer aandacht zijn voor de opbrengsten van het informeel leren. Het stimuleren van het informeel leren kan door leerrijke werkomgevingen te ... Lees meer ›

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes

21-11-2016 | Mbo’ers nemen tegenwoordig zelfstandig beslissingen, hun leven speelt zich in toenemende mate af buiten het gezichtsveld van ouders af. Welke rol is er eigenlijk nog weggelegd voor die ... Lees meer ›

Actieplan gelijke kansen in het onderwijs

09-11-2016 | Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een opdracht waar het onderwijs iedere dag voor staat. Veel gedreven leraren staan voor de klas omdat ze het verschil willen maken in de toekomst ... Lees meer ›

Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs

31-10-16 | De afgelopen jaren heeft het onderwerp leerlingendaling de volle aandacht gekregen. Er zijn diverse maatregelen getroffen om scholen en besturen te helpen anticiperen op leerlingendaling. Het werk ... Lees meer ›

Onderzoek schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen

31-10-16 | Voorkeuren van ouders voor scholen met bepaalde kenmerken of identiteit lopen uiteen. In de praktijk zal nooit het volledige scala aan mogelijkheden in de nabijheid beschikbaar zijn. Er moeten dus ... Lees meer ›

Reactie op artikel 'Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen'

18-10-2016 | Uit de nieuwste cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat het aantal mbo'ers dat dit jaar een diploma haalt met vier dagen werken en ... Lees meer ›

OESO-rapport Education at a Glance 2016

18-10-2016 | De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft de nieuwste editie van Education at a Glance (EAG 2016) gepubliceerd. In deze publicatie vergelijkt de OESO de ... Lees meer ›

Samenwerking mbo-hbo bij het opzetten van Associate degrees: een beproefd recept voor succes?

18-10-2016 | In 2011 is een experiment gestart waarbij hogescholen in samenwerking met een mbo-instelling Associate degree-programma’s (Ad-programma’s) verzorgen. In de reeks van Ad-pilots was dit ... Lees meer ›

Samenvatting: Vakmanschap voortdurend in beweging

18-10-2016 | Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt behoeft voortdurende aandacht. Ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt doen een groot beroep op de flexibiliteit en het ... Lees meer ›

Empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de vmbo-mbo overgang.

12-10-2016 | In het kader van het onderzoeksproject “Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de PO-VO en VMBO-MBO overgang en de rol van ... Lees meer ›

Eindrapportage Stimuleringsproject LOB in het MBO

12-10-2016 | Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zorgt ervoor dat studenten na hun opleiding vastberaden de arbeidsmarkt kunnen betreden. Het is dan ook van belang dat onderwijsinstellingen ... Lees meer ›

Mentoring, kansen en succesfactoren

12-10-2016 | In Nederland houden diverse organisaties zich bezig met mentoring. Mentoring houdt in dat een meer ervaren persoon wordt gekoppeld aan iemand met minder ervaring. Mentoring biedt veel kansen om ... Lees meer ›

Aansluiting en overgangen tussen PO en VO en tussen VMBO en MBO

12-10-2016 | In dit onderzoeksproject brengt NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) de ontwikkeling van leerlingen rondom de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen VMBO en MBO in ... Lees meer ›

Stimuleringsproject LOB in het MBO in vogelvlucht

5-10-2016 | Het Stimuleringsproject LOB in het mbo startte in 2010 in opdracht van het ministerie van OCW om de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo naar een hoger plan te tillen. MBO Diensten ... Lees meer ›

Kamerbrief over loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding

5-10-2016 | Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) hebben op 28 september de Tweede Kamer geïnformeerd over hun plannen voor betere loopbaanorientatie en loopbaanbegeleiding van ... Lees meer ›

E-learning LOB online

04-10-2016 | In het kader van bijscholing vmbo heeft SPV een e-learning LOB laten ontwikkelen door de Loopbaangroep. Deze e-learning kunt u thuis (of op school) op uw computer volgen. De e-learning bestaat uit ... Lees meer ›

Met dezelfde citoscore een andere schoolloopbaan

26-9-2016 | Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen die dezelfde citoscore hebben behaald maar van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een ... Lees meer ›

Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

26-9-2016 | Op 13 juli 2016 is de essaybundel  Perspectief  op de onderkant van de arbeidsmarkt  aangeboden aan minister Asscher. HIeraan werd een bijdrage geleverd door het Sociaal en Cultureel ... Lees meer ›

Themaonderzoek Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo

26-9-2016 | Voor vmbo-leerlingen die al vroeg weten welk vak ze willen gaan leren op het mbo, kan het goed zijn als voortgezet onderwijs- en mbo-scholen nauwer samenwerken. Om zulke samenwerking beter mogelijk ... Lees meer ›

Lectorale rede: Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo

26-09-2016 | Op 6 september jl. sprak Louise Elffers haar lectorale rede uit op de Hogeschool van Amsterdam over het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Het hbo is de afgelopen decennia ... Lees meer ›

Voorbereiding en aansluiting met het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt

19-09-2016  |  In de reguliere schoolverlatersonderzoeken voor vo, mbo en hbo wordt gevraagd naar tevredenheid over de voorbereiding op vervolgopleiding/arbeidsmarkt en gevraagd naar tevredenheid ... Lees meer ›

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015

19-09-2016   |  Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft in juli jl. het rapport 'Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt ... Lees meer ›

Wetsvoorstel vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

19-09-2016  |  Actal heeft op verzoek van Minister Bussemaker (OCW) de berekening van de regeldruk ten gevolge van het wetsvoorstel Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het ... Lees meer ›

Brief over routes naar bevoegdheid in vernieuwd vmbo

18-09-2016  |  Staatssecretaris Dekker heeft alle bestuurders en schoolleiders een brief gestuurd over de routes die tot een passende bevoegdheid leiden in het vernieuwde vmbo. De invoering van de 10 ... Lees meer ›

Agenda

14 - 11 - 2017
Conferentie lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Onze globaliserende wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid, complexiteit en individualisering. Mensen moeten ... Lees meer ›

31 - 12 - 2017
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

Tweet mee

@mactkuijpers - Mooi congres anders doen denken in het onderwijs. Super band. Kijk over paar dagen op website van de leerstoel

Deel

Like ons op Facebook Tweet over ons Plaats op LinkedIn Deel op Google+