Nieuws

Onderzoek 'Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk'

5-10-2017 | In Nederland is de inrichting van het beroepsonderwijs onderwerp van discussie nu banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, plaats maken voor banen die ... Lees meer ›

Inkomen ouders bepaalt mbo-hbo-doorstroom

5-10-2017 | Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces ... Lees meer ›

De grens dichten tussen mbo en hbo

5-10-2017 | Door een wetswijziging is het vanaf 1 september niet langer mogelijk om lectoraten te vestigen in het mbo. Dat is zonde, stelt Ineke Delies die een gezamenlijk lectoraat heeft van hbo (Stenden) en ... Lees meer ›

Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

11-09-2017 | De NSvP stelt de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met ... Lees meer ›

Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen

11-09-2017 | Naar schatting zullen 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd volgen nu duizenden leerlingen een opleiding voor banen die ... Lees meer ›

Onderzoek motieven opleidingskeuze Haagse jongeren

30-08-2017 | De werkloosheid in Den Haag is fors hoger dan in de rest van Nederland. Dat geldt zeker ook voor de Haagse jongeren. Er is een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt: een groot aantal jongeren ... Lees meer ›

Onderzoek Cedefop naar laaggeschoolde volwassenen in de EU

30-08-207 | De studie van Cedefop levert uitgebreide en robuuste bewijsstukken in relatie tot laaggeschoolde volwassenen in de Europese Unie. De studie analyseert zowel trends in lage vaardigheden als ... Lees meer ›

SBB adviseert minister over toekomstbestendig beroepsonderwijs

21-08-2017 | SBB heeft de minister van OCW het advies ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen’ aangeboden. Dit advies bevat 48 nieuwe certificaten die ... Lees meer ›

Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

19-07-2017 | Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van vorig jaar niet verschraald, ook niet voor de technische profielen in het vmbo. De leerlingendaling zorgt wel voor kleinere ... Lees meer ›

Start Expertisepunt LOB VO-MBO

19-07-2017 | Op 1 juli 2017 start het Expertisepunt LOB VO-MBO. Het volgt de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo op en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. ... Lees meer ›

Conferentie ‘Anders Doen Denken’ in het Onderwijs

27-06-2017 | 21 juni, de zomer begint, en op de universiteit van Wageningen is het congres ‘Anders doen denken in het onderwijs’, georganiseerd vanuit de Leerstoel ‘Leeromgeving en ... Lees meer ›

Handreiking professionaliseren voor het vo

21-06-2017 | Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar school professionalisering een extra impuls wil geven en die wil bijdragen aan de totstandkoming van de professionaliseringskaders en ... Lees meer ›

Onderzoeksproject overgangen en aansluitingen in het onderwijs

19-06-2017 | In dit onderzoeksproject worden de ontwikkelingen van leerlingen rondom de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen vmbo en mbo in kaart gebracht.    Centraal ... Lees meer ›

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt?

19-06-2017 | De belangrijkste uitdagingen en kansen van de Nederlandse arbeidsmarkt worden omschreven in de notitie ‘Toekomst van werk’, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het ... Lees meer ›

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

06-06-2017 | UWV beschrijft de verwachtingen van de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018 in de publicatie 'UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018'.    De ... Lees meer ›

Het innoveren van het leren

6-06-2017 | Het verbeteren van het leren in het onderwijs blijft vaak onderbelicht zien lectoren Frank de Jong (Aeres) en Marc Coenders (NHL). Zij pleiten voor een grondige innovatie van leren in het ... Lees meer ›

Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw

24-05-2017 | Status en imago van het lerarenberoep is in de afgelopen 10 jaar flink gedaald. Dat geldt zowel voor leraren in het basisonderwijs als voor docenten in het voortgezet en middelbaar ... Lees meer ›

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan - een richtinggevend advies

12-4-2017 | De noodzaak van voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking is gebaseerd op bewegingen op de arbeidsmarkt waarover de SER afgelopen jaren heeft gerapporteerd, zoals ... Lees meer ›

Aan de slag met LOB in de TL/mavo

03-04-2017 | De afgelopen jaren is het besef doorgedrongen dat het maken van keuzes niet eenvoudig is en dat leerlingen daarbij geholpen moeten worden. In dit kader zijn allerlei LOB-programma’s ... Lees meer ›

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in de regio Noordoost-Brabant

03-04-2017 | Individualisering, flexibilisering en de noodzaak om de doorstroom door de beroepskolom te verbeteren en dus kwalificatiewinst te behalen, zijn factoren die vragen om investeringen in ... Lees meer ›

Reactie op het advies 'Vakmanschap voortdurend in beweging' en het SER-advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs'

15-3-2017 | Deze brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevat een reactie op het advies 'Vakmanschap voortdurend in beweging' van de Onderwijsraad. Ook wordt er ingegaan op het ... Lees meer ›

Arbeidsmarktrelevantie mbo niveau 2

15-3-2017 | In opdracht van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO wordt een onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie van het opleidingsaanbod op mbo niveau 2 uitgevoerd. In dit rapport wordt er een breder beeld ... Lees meer ›

Waar moet een succesvol traject gericht op de doorstroom mbo – hbo aan voldoen?

15-3-2017 | In diverse onderzoeken is geprobeerd een beter beeld te vormen van MBO-studenten die uitvallen in het HBO. Hieruit blijkt onder meer dat het moeilijk is om algemene uitspraken te doen over de ... Lees meer ›

Kamerbrief sterk beroepsonderwijs

20-02-2017 | Met de invoering van profielen in het vmbo per augustus 2016 is een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig vmbo. Er is echter meer nodig, zodat vmbo-leerlingen het onderwijs en de ... Lees meer ›

LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo

20-2-2017 | Op 2 juni 2015 heeft een Tweede Kamerlid in een motie vraagtekens geplaatst bij het huidige burgerschapsonderwijs in het mbo. In de motie werd verzocht om te kijken naar mogelijkheden voor ... Lees meer ›

Passende ondersteuning voor alle mbo-studenten

13-2-2017 | Alle jongeren moeten de kans krijgen om hun diploma te halen, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie of beperking. Scholen en gemeenten hebben beide een taak om hen de ondersteuning te bieden die ... Lees meer ›

Verschillen in arbeidsmarktpositie tussen vrouwen en mannen

13-2-2017 | Sinds het einde van de jaren negentig presteren meisjes en jonge vrouwen beter in het onderwijs dan jongens en jonge mannen. Ze nemen vaker deel aan de hogere typen van onderwijs, vallen minder ... Lees meer ›

Peiling Onderwijs 2032

13-2-2017 | In Nederland wordt nagedacht over hoe het onderwijs voor kinderen en jongeren verbeterd kan worden. Wat zij op school leren, moet zo goed mogelijk passen bij wat ze later moeten kennen en kunnen om ... Lees meer ›

Verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds

25-01-2017 |  Werknemers moeten blijven werken aan hun kennis en vaardigheden om optimaal te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Continue scholing is voor iedereen in de beroepsbevolking noodzakelijk ... Lees meer ›

De loopbaanontwikkeling van hbo’ers in de eerste vijf jaren na afstuderen

25-01-2017 | Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft onderzoek gedaan naar de loopbaanontwikkeling van hbo'ers. In dit rapport bespreken de onderzoekers de loopbaanontwikkeling van ... Lees meer ›

Landelijk onderzoek naar uitvoering en opbrengsten van de studiekeuzecheck

25-01-2017 | Dit rapport onderzoekt de effectiviteit van de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck levert informatie op over nieuwe studenten. Deze informatie wordt gebruikt bij de verdere ... Lees meer ›

Subsidieregeling voor korte opleidingen vmbo-leraren 2017

25-01-2017 | Leraren die lesgeven in het vmbo kunnen korte opleidingstrajecten volgen met subsidie. Deze trajecten leiden tot een lesbevoegdheid of tot een bekwaamheid voor het lesgeven in ... Lees meer ›

Kamerbrief impact met wetenschap

25-01-2017 | Deze brief gaat in op wat er de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van valorisatie en op de vraag hoe de ambities voor een betere benutting van kennis gerealiseerd kunnen ... Lees meer ›

Laagopgeleide jongeren maken geen gebruik van de mogelijkheden van social media

19-01-2017 | Paulo Moekotte onderzocht in zijn proefschrift 'Exploring Learning Technologies and Social Media’ de relatie tussen social mediagebruik en de sociale en loopbaanontwikkeling van ... Lees meer ›

ECBO Slowscan: 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo-curriculum

19-01-2017 | De arbeidsmarkt en de samenleving worden gekenmerkt door een aantal grote technologische ontwikkelingen en de vraag is of dit gevolgen heeft voor de vaardigheden die werknemers in de toekomst ... Lees meer ›

Verkenning van de ontwikkelingen in de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

19-01-2017 | ECBO heeft een verkenning gedaan naar de ontwikkelingen voor de inhoud en positie van het beroepsonderwijs. De kernvraag van deze verkenning is of de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ... Lees meer ›

VMBO leerlingen leerjaren 3 en 4 in programma’s en leerwegen schooljaar 2016-2017

19-01-2017 | DUO/OCW heeft gegevens over de programma’s en leerwegen van VMBO leerlingen uit de bovenbouw beschikbaar gesteld in december 2016. Naast de Profielen worden in de overzichten ook de deelname ... Lees meer ›

TED-Talk over bekendheid van loopbaanontwikkeling voor nieuwe doelgroepen

11-01-2017 | Beslissingen nemen over de toekomst is erg lastig. Prof. dr. Marinka Kuijpers (OU) vertelt in deze TED-Talk van de Universiteit van Nederland hoe dat komt. Daarnaast geeft zij ook de nodige tips ... Lees meer ›

Agenda

14 - 11 - 2017
Conferentie lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Onze globaliserende wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid, complexiteit en individualisering. Mensen moeten ... Lees meer ›

30 - 11 - 2017
Conferentie Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Sardes en Actis organiseren een landelijke vmbo-mbo conferentie op donderdag 30 november 2017. Docenten, teamleiders, ... Lees meer ›

07 - 12 - 2017
Aankondiging seminars 'leergang teacher in the lead'

Aan overlegtafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het ... Lees meer ›

Tweet mee

@mactkuijpers - Vanavond in de Ridderzaal over loopbaanontwikkeling mogen vertellen op de avond van wetenschap en maatschappij met aio Aniek Draaisma.

Deel

Like ons op Facebook Tweet over ons Plaats op LinkedIn Deel op Google+