Over de leerstoel

Veranderingen in onze samenleving vragen dat leerlingen gedurende hun (leer)loopbaan talenten leren ontdekken, ontwikkelen en bewijzen. Docenten zullen leerlingen moeten begeleiden bij het leren kiezen van opleidingen en werk die passen bij hun talenten. Dit vraagt een specifieke leeromgeving en hiervoor is het noodzakelijk dat docenten zich op dit terrein kunnen scholen. De leerstoel draagt bij aan de opbouw van een wetenschappelijke ‘body of knowledge’ op het terrein van leeromgevingen en leerloopbanen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de begeleiding van leerlingen in hun leerloopbaan en de (effecten van) professionalisering van docenten op het gebied van begeleiding.

Activiteiten in 2016 en 2017 in het kader van de leerstoel

Onderzoek

 • Drie promovendi, verbonden aan de leerstoel, zijn bezig met hun onderzoek. Twee promovendi zijn inmiddels gepromoveerd.
 • In 2016 en 2017 worden onderzoeken uitgevoerd naar werk­exploratie en ouderbetrokkenheid in het vmbo in opdracht van het ministerie van SZW en OCW.
 • In 2016 is een onderzoek binnen de Hogeschool Rotterdam naar de uitvoering en resultaten van studieloopbaanbegeleiding, onder de naam ‘Commissie Kuijpers’, afgerond.

Kennisdeling middels presentaties en bijeenkomsten

 • In het kader van kennisdeling is er een leerstoelbijeenkomst georganiseerd en er heeft een netwerkbijeenkomst van decanen en docenten in het vmbo en mbo plaatsgevonden.
 • Er zijn in 2016 vier presentaties gehouden op twee wetenschappelijke congressen en 22 lezingen gegeven, waaronder een TED-talk voor de Universiteit van Nederland en een presentatie voor Europese projecten op het gebied van volwasseneducatie.
 • In juni 2017 waren dat 18 lezingen voor het jaar 2017.
 • In juni 2017 is een conferentie 'Anders doen denken in het onderwijs' georganiseerd.
 • In verschillende landelijke bijeenkomsten en netwerken is inbreng geweest in de toekomst van LOB in het vmbo en mbo.

Kennisdeling middels publicaties en wetenschappelijke activiteiten

 • Er zijn in 2016 zeven wetenschappelijke publicaties, twee handreikingen en twee artikelen in vaktijdschriften verschenen. In 2017 is dat een wetenschappeljke publicatie, een hoofdstuk en twee artikelen in een vaktijdschrift.
 • Door review en kennisdeling met verschillende (internationale) promovendi en studenten is een bijdrage geleverd aan weten­schappelijke activiteiten.

Valorisatie

 • Valorisatie heeft plaatsgevonden via trainingen en advies op landelijk en schoolniveau.
 • Er zijn vijf E-learningmodules over LOB, geschreven vanuit de Loopbaangroep, ter beschikking voor het vmbo.
 • Per 1 augustus 2016 zijn de loopbaancompetenties (uit onderzoek van Kuijpers) opgenomen in het examenprogramma van het vmbo-beroepsgerichte leerweg. De loopbaancompetenties zijn reeds onderdeel van de kwalificatie-eisen in het mbo.

Publiciteit

 • Publiciteit heeft verder plaatsgevonden via interviews in verschillende Dagbladen en voor het ministerie van SZW in het kader van een publicatie met betrekking tot de aanpak jeugdwerkloosheid.
 • Er is deelgenomen aan verschillende onderwijsdebatten.

Beoordeling door het curatorium van de leerstoel

Het curatorium is van mening dat de leerstoel wetenschappelijk gezien goed functioneert en maatschappelijk relevant is. Dit wordt onder andere duidelijk door de lezingen en publicaties. Het curatorium en het bestuur van de beheersstichting van de leerstoel pleit voor voorzetting van de leerstoel.

Het belang van de leerstoel

De diversiteit binnen het vmbo neemt sterk toe, terwijl het onderwijs in het vmbo nog vooral aanbodgericht is, waarin de lesstof voor iedereen van een gelijke leeftijd hetzelfde is met een ‘uniforme snelheid’ en die is opgedeeld in verschillende vakken met verschillende. Echter, in een kennissamenleving is het ontwikkelen en benutten van talenten en werken vanuit motivatie essentieel. Dit vergt dat het onderwijs mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van individuele (leer)loopbanen van leerlingen. Dit vraagt een omslag in het onderwijs, een structuur- en een cultuurverandering.

Praktijkgericht en begeleiding

Ondanks het belang van talentontwikkeling, zijn leerlingen zich nauwelijks bewust van hun eigen kunnen en streven en maken veelal keuzes in hun loopbaan op basis van negatieve motieven (Den Boer e.a., 2004; Luken & Newton, 2004; Bakker e.a., 2007). De afgelopen vijf jaar hebben Kuijpers en Meijers dertien verschillende onderzoeken verricht naar de loopbaanontwikkeling en -begeleiding van jongeren (o.a. Kuijpers & Meijers, 2009; Kuijpers, Meijers & Winters, 2008, 2009; Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006).

Uit de verschillende onderzoeken blijkt steeds weer dat praktijkgerichtheid en begeleiding van leerlingen middels een toekomstgerichte dialoog over ervaringen van leerlingen bijdraagt aan studiemotivatie, zekerheid inzake de gemaakte studiekeuzes, en de ontwikkeling van loopbaancompetenties en een arbeidsidentiteit bij leerlingen. Echter, praktijk- en loopbaangerichte begeleiding, evenals maatwerk komt nog weinig voor en door een groot deel van de docenten wordt beperkte deskundigheid en draagvlak ervaren om dit te realiseren.

In het onderzoek naar leren in school en praktijk wordt duidelijk dat gezamenlijk professionalisering van docenten en begeleiders in de praktijk effect sorteert, maar dat er nog vele stappen te maken zijn voor begeleiders van school en praktijk begeleiden vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Professionalisering

Voor docenten is professionalisering tijdens de loopbaan geen vanzelfsprekende zaak (Van Driel, 2006). Het overgrote deel van de docenten heeft een opleiding gevolgd die voorbereid op lesgeven in het traditionele onderwijs. Doordat het onderwijs voortdurend in beweging is, veroudert kennis. De afronding van een lerarenopleiding is niet langer voldoende om de veranderingen in het onderwijs het hoofd te bieden; continue professionali­sering tijdens de loopbaan is essentieel.

Onderzoek

Tot de onderzoekstaken behoren het verrichten en doen verrichten van weten­schappelijk onderzoek op het terrein van professionaliseren en loopbaanleren. Onderzoek richt zich op twee niveaus, namelijk:

 1. Leren en opleiden van docenten in het kader van hun loopbaan.
 2. Organiseren en begeleiden van loopbaanleren van leerlingen.

Drie promovendi doen onderzoek gerelateerd aan de leerstoel. Twee promovendi zijn inmiddels gepromoveerd.

Kennisverspreiding

Elk jaar worden leerstoelgroepbijeenkomsten georganiseerd, lezingen gegeven, studiebijeenkomsten georganiseerd en er wordt gepubliceerd in zowel wetenschappelijke als vaktijdschriften.

Valorisatie

Valorisatie wordt het beste zichtbaar in de trainingen, instrumenten en e-learning op het gebied van LOB die vanuit de loopbaancompetenties worden vormgegeven. Vanuit de leerstoel wordt meegedacht over LOB-ontwikkeling op landelijk niveau.

Agenda

01 - 08 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

Tweet mee

@mactkuijpers - De Vlaamse regering heeft besloten dat de VDAB (UWV) gaat werken met de vijf loopbaancompetenties. Loopbaanbegeleid… https://t.co/hig1ebtvsB

Deel

Like ons op Facebook Tweet over ons Plaats op LinkedIn Deel op Google+