Home - Nieuws

Nieuws

Nationaal Techniekpact - Focus en versnellen

26-6-2018 | Werkgevers geven al geruime tijd aan moeite te hebben met het vinden van geschikt technisch geschoold personeel en voorzien dat dit probleem in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. Dat ... Lees meer ›

Resultaten JOB-monitor 2018

26-6-2018 | De JOB-monitor is een onderzoek naar de tevredenheid van studenten dat elke twee jaar wordt uitgevoerd. In het schooljaar 2017/2018 hebben 264.532 mbo-studenten deelgenomen aan de ... Lees meer ›

Kamerbrief: Samen naar sterk technisch vmbo

19-6-2018 | Het ministerie trekt honderd miljoen euro uit voor het versterken van het technisch onderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs ... Lees meer ›

Rapport: De brug van onderwijs naar werk

19-6-2018 | Het rapport 'De brug van onderwijs naar werk' bevat de eerste resultaten van het BRIDGE project, dat in de periode van eind 2016 tot eind 2019 wordt uitgevoerd in Rotterdam-Zuid met steun ... Lees meer ›

Rapport: Werken aan Employability

19-6-2018 | De Sociale Innovatie Monitor Limburg meet aan de hand van een vragenlijst het sociale innovatie-vermogen van 201 Limburgse organisaties. In het rapport 'Werken aan Employability' worden de ... Lees meer ›

Video: terugdringen van stage-uitval bij MBO leerlingen

12-06-2018 | Op het Stay In evenement bij de MBO Raad van 29 september 2017 gaf Marinka Kuijpers een lezing over het terugdringen van stage-uitval bij MBO leerlingen. Daarnaast werd op deze dag een interview ... Lees meer ›

Kamerbrief: Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo

5-6-2018 | Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren gaat naar het vmbo. Het vmbo heeft hierdoor een belangrijke positie als basis van het beroepsonderwijs. Door middel van meer regionale samenwerkingen ... Lees meer ›

Rapport: Nederland in de leerstand

5-6-2018 | Uit het rapport 'Nederland in Leerstand' van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht Universiteit blijkt onder andere dat de kloof tussen hoog- en laagpgeleiden ... Lees meer ›

LOB-conferentie 27 september 2018

LOB: Toekomstgericht leren en organiseren Over LOB-leerlijnen bij werkexploratie en netwerken 29-5-2018 | Het onderwijs en bedrijfsleven staan voor een nieuwe taak:  jongeren voorbereiden op een ... Lees meer ›

Opiniestuk: Het belang van breed opgeleide hbo'ers

22-5-2018 | VH-voorzitter Thom de Graaf schrijft in een opiniestuk dat hij het oneens is met het ROA dat het arbeidsmarktperspectief van economiestudenten in het hbo slecht is. 80% van de afgestudeerden werkte ... Lees meer ›

Professionele ontwikkeling van schoolleiders

22-5-2018 | De afgelopen jaren heeft de VO-raad zich ingezet voor de professionalisering van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. De professionaliseringsafspraken die schoolleiders en ... Lees meer ›

Advies Onderwijsraad: Een krachtige rol voor schoolleiders

26-4-2018 | Schoolleiders zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het vak van schoolleider is door de jaren heen veranderd. Samenwerking met partijen buiten school zijn belangrijker geworden ... Lees meer ›

Handreiking Ouderbetrokkenheid en LOB

23-4-2018 | Als jongeren goede keuzes maken in hun schoolloopbaan, vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) in het onderwijs van belang. Daarnaast ... Lees meer ›

Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo

19-4-2018 | Meerdere branchesorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen, om daarmee instroom van studenten en kwaliteit van de ... Lees meer ›

Advies 'Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen'

19-4-2018 | Meer mbo-instellingen zijn tussen 2005 en 2016 creatieve opleidingen gaan aanbieden, waardoor het aantal studenten in deze sector is gegroeid. De arbeidsmarkt voor creatief opgeleiden is ... Lees meer ›

Rapport De Staat van het Onderwijs 2018

12-4-2018 | Elk jaar wordt door de Inspectie van Onderwijs gekeken naar de staat van het onderwijs in Nederland. Deze bevindingen worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoerig rapport. De belangijkste ... Lees meer ›

Welzijn van studenten met een migratieachtergrond

5-4-2018 | Grootschalige migratie begint de samenstelling van klassen te veranderen. Een nieuwe golf van sociale en culturele diversiteit komt aan bij scholen in landen over de hele wereld. De OECD, ... Lees meer ›

Andere houding beleidsmakers vereist voor aanpak mismatch arbeidsmarkt

5-4-2018 | Een nieuwe publicatie van Cedefop, Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, analyseert de resultaten van de European Skills and Job survey (ESJ). De survey werd ingevuld door ... Lees meer ›

Overleg Loopbaanoriëntatie en Aansluiting Arbeidsmarkt

27-3-2018 | Op 7 maart 2018 voerden de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en ... Lees meer ›

Meer beroepswisselingen in 2017

27-3-2018 | Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt op basis van de nieuwste cijfers dat meer werkenden de laatste jaren van beroep wisselen. In de meeste gevallen gaat het om mensen die ... Lees meer ›

Onderzoek: Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen

15-3-2018 | Loopbaanontwikkeling voor middelbare scholieren vereist aandacht door de hele opleiding heen. Dit is met name van belang om de positie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. ... Lees meer ›

Hoorzitting Leven Lang Leren 2017

8-3-2018 | Op 23 januari 2017 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uitgebreid rondetafelgesprek gehad over het ... Lees meer ›

Docentstages als verbinding tussen onderwijs en werkveld in het mbo

8-3-2018 | In 2010 werd uit een onderzoek geconcludeerd dat docentstages nog in de kinderschoenen stonden. Docentstages voor docenten in het mbo zijn een uitstekende manier om een verbinding te maken tussen ... Lees meer ›

Notitie: Waar een wil is, is een (leer)weg

21-2-2018 | In opdracht van Stichting Platforms VMBO is in november 2017 de notitie Waar een wil is, is een (leer)weg verschenen. Deze notitie is opgesteld om scherp te krijgen welke aspecten geadresseerd ... Lees meer ›

Behoud van het technisch vmbo: tien creatieve en inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking

21-2-2018 | Elke leerling verdient een goede opleiding, die past bij zijn of haar interesses en talenten, en goede kansen op een baan in de regio. Daarom is het belangrijk dat er overal in Nederland een ... Lees meer ›

Waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt

15-2-2018 | Deze studie van het CPB verkent de rol van de startkwalificatie bij het optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor mbo-studenten. Hierbij wordt geprobeerd de volgende vragen ... Lees meer ›

Ambitie/Kwaliteitsagenda LOB voor het VO

15-2-2018 | Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda ... Lees meer ›

Brochure: Van school naar werk: naar een andere benadering

7-2-2018 | Nu steeds meer jongeren erin slagen hun opleiding met succes af te ronden en het aantal voortijdig schoolverlaters sterk is gedaald, komt er steeds meer aandacht voor de volgende fase in de loopbaan ... Lees meer ›

Onderzoek: Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel

7-2-2018 | Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend ... Lees meer ›

Promotieonderzoek: Selecteren op motivatie heeft geen effect op studiesucces

15-1-2018 | Selectie op basis van motivatie is geen voorspeller van studiesucces in het hoger onderwijs. Proefstuderen kan wel een bijdrage leveren blijkt uit recent onderzoek onderzoek van de ... Lees meer ›

Monitoronderzoek: Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

20-1-2018 | In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek, gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende ... Lees meer ›

NVS-NVL en VvSL schrijven gezamenlijke visie op LOB voor curriculum.nu

20-1-2018 | In 2018 starten negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs om per leergebied te werken aan een nieuw curriculum. De NVS-NVL en de VvSL hebben ... Lees meer ›

Een leven lang ontwikkelen: wie zit er op te wachten?

18-1-2018 | Op 30 november 2017 verscheen er op de website van Science Guide een artikel van Marinka Kuijpers en Marc van der Meer over een leven lang ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen staat ... Lees meer ›

Agenda

27 - 09 - 2018
LOB conferentie: Toekomstgericht leren en organiseren

LOB: Toekomstgericht leren en organiseren Over LOB-leerlijnen bij werkexploratie en netwerken 9-7-2018 | Het onderwijs en ... Lees meer ›

31 - 12 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel