Home - Nieuws

Nieuws

Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt

10-05-2021 | De SER Actie-agenda leven lang ontwikkelen (LLO) richt zich op het versterken van de leercultuur in Nederland. Eén van de kernthema’s daarvoor is het beter zichtbaar maken en ... Lees meer ›

Gebruik van arbeidsmarktinformatie bij loopbaanondersteuning

10-05-2021 | In 2020 heeft Euroguidance deelgenomen aan de sessies georganiseerd vanuit het Expertisepunt LOB rondom Arbeidsmarktinformatie en –ontwikkelingen en studieloopbaanbegeleiding. Aan deze ... Lees meer ›

De veranderende wereld van werk

10-05-2021 | Werk heeft voor veel mensen een centrale plaats in hun leven: het genereert niet alleen inkomen, maar het is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar zij een deel van hun identiteit aan ... Lees meer ›

Rapport 'De Staat van het Onderwijs'

15-04-2021 | Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen ... Lees meer ›

Quickscan: Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

08-04-2021 | Het Pensioenakkoord brengt een belangrijke maatschappelijke opgave met zich mee om werkend Nederland duurzaam inzetbaar te houden en werk te maken van Leven lang ontwikkelen. Het meerjarig ... Lees meer ›

Aan de slag met nazorg. Evaluatie pilots Soepelere overgang naar werk

08-04-2021 | Voor de meeste jongeren verloopt de overgang van beroepsopleiding naar werk soepel en zonder problemen. Dat geldt echter niet voor allemaal. In een motie vroegen Kamerleden Kwint en Özdil ... Lees meer ›

Update Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten

08-04-2021 | In januari 2019 verscheen de Euroguidance publicatie ‘Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten’. Hierin werd uitgebreid ingegaan op een verkenning naar de dienstverlening, ... Lees meer ›

Aanpassingen in het toezicht op onderwijs? Dat vraagt om hervormingen

08-04-2021 | Jacob de Boer promoveerde onlangs aan de Universiteit van Tilburg met zijn proefschrift De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs. Zijn bevindingen? Dat de ... Lees meer ›

Evaluatie van arbeidsmarktprognoses naar beroep

25-03-2021 | Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) stelt elke twee jaar de prognoses op voor de Nederlandse arbeidsmarkt voor een periode van zes jaar vooruit. De prognoses als onderdeel van ... Lees meer ›

Strategisch personeelsbeleid in het VO

25-03-2021 | De ambitie toekomstbestendig onderwijs te organiseren is leidend voor het geactualiseerde Sectorakkoord VO 2018-2020. Het akkoord bevat een afspraak over versterking van het strategisch ... Lees meer ›

Jongeren met een migratieachtergrond & hun keuze voor techniek

25-03-2021 | Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Youngworks deed in ... Lees meer ›

Inspiratiekaart praktijkleren in het mbo en overstap beroepen

18-03-2021 | Steeds meer mensen stappen tijdens hun loopbaan over naar een andere sector waar nog veel werk te vinden is. Dit neemt door coronacrisis alleen maar toe. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) biedt ... Lees meer ›

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

18-03-2021 | Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. In dit document vind je een overzicht voor ... Lees meer ›

Career Learning & Development: een kader voor scholen

15-03-2021 | De groeiende complexiteit van de arbeidsmarkt en de toenemende kansen in het postsecundair onderwijs, vereisen een betere toegang tot kwalitatief hoogstaand loopbaanonderwijs. Tegenwoordig moeten ... Lees meer ›

De 10 belangrijkste bevindingen uit het Future of Jobs Report 2020 van World Economic Forum

18-02-2021 | In dit artikel worden de 10 belangrijkste bevindingen uit het Future of Jobs Report 2020 van World Economic Forum toegelicht. Het gaat hierin onder andere over het tempo van de  ... Lees meer ›

Omwille van goed onderwijs

18-02-2021 | In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Galan Groep een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken. Over dit onderwerp is de ... Lees meer ›

Samen of gescheiden naar school

18-02-2021 | Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? Regelmatig komen er zorgen voorbij over scheidslijnen tussen verschillende groepen burgers. Deze scheidslijnen zouden in ... Lees meer ›

Loopbaangericht leren en het brein: videogesprek tussen Marinka Kuijpers en Ria van Dinteren

08-02-2021 | Marinka Kuijpers en Ria van Dinteren gingen in gesprek over loopbaangericht leren en de werking van het brein. Wat kunnen studenten en leerlingen in deze tijd van onzekerheid doen om ... Lees meer ›

Leven Lang Ontwikkelen: videogesprek tussen Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma

08-02-2021 | Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Wat op korte termijn nodig is voor organisaties krijgt aanzienlijk meer aandacht, in relatie tot het ontwikkelen van werknemers, ... Lees meer ›

Wegwijzer Nederlandse en Europese instrumenten en netwerken 2019 - 2020

08-02-2021 | Het succesvol meebewegen met de snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt vraagt om blijvende ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Maak kennis met tal van (Europese) ... Lees meer ›

Persoonlijke drijfveren werkende bij LLO onderbelicht

1-02-2021 | Hoewel organisaties wel degelijk aandacht besteden aan 'leven lang ontwikkelen', worden organisatiedoelen weinig in verbinding gebracht met persoonlijke mogelijkheden en drijfveren. Bij de ... Lees meer ›

Jongerenperspectief op LOB

21-01-2021 | Welke behoeften hebben jongeren op het gebied van LOB en welke kansen zien ze voor verbeteringen op hun school/onderwijsinstelling? Om het jongerenperspectief op LOB in kaart te brengen, is een ... Lees meer ›

Versnellen in de beroepskolom

21-01-2021 | Van 1 juni 2017 tot 31 mei 2020 heeft een consortium van praktijk- en onderzoekspartners intensief samengewerkt aan een praktijkgericht onderzoek naar twee doorlopende leerroutes binnen de ... Lees meer ›

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030

14-01-2021 | Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een prognose van de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij deze ... Lees meer ›

Operationalisatie profielschetsen kwetsbare groepen

14-01-2021 | Het meerjarenprogramma 4Limburg wil een bijdrage leveren om de Limburgse samenleving meer duurzaam, vitaal en inclusief te maken. Binnen het programma 4 Limburg is een complexiteitsindex ... Lees meer ›

SER-advies: ontwikkel digitaal overzicht van alle scholingsmogelijkheden en middelen

03-12-2020 | Er is grote behoefte aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan voor werkenden en (nog) niet werkenden. Dit ... Lees meer ›

Wat moet je weten over het jongerenbrein en het maken van loopbaankeuzes?

19-11-2020 | Het is al langer bekend dat het brein van jongeren anders werkt dan dat van volwassenen, simpelweg omdat het nog in ontwikkeling is. Deze verschillen zijn belangrijk om mee te wegen bij het ... Lees meer ›

Technologie voor inclusie werkt in de praktijk

19-11-2020 | De waarde van technologie op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit artikel beschrijft de opbrengsten van zeven pilots waarbij is geëxperimenteerd met de implementatie van ... Lees meer ›

Het toenemende belang van human capital

19-11-2020 | Met de krimpende beroepsbevolking en het tekort aan mensen om het werk te doen in de toekomst, is iedereen op de arbeidsmarkt hard nodig. Daarom is investeren in human capital nog nooit zo ... Lees meer ›

Een verstevigd fundament voor iedereen

22-10-2020 | Onderwijs is het fundament van onze kenniseconomie en de toekomst van onze kinderen. In de afgelopen decennia heeft goed onderwijs Nederland een sterke uitgangspositie gebracht: in 2019 werd ... Lees meer ›

Ondernemende minds: whitepaper

22-10-2020 | Het programma O2LAB van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt zich bezig met de vraag: hoe zorgen we voor een meer ondernemende beroepsbevolking in Nederland? Ontwikkelingen op de ... Lees meer ›

Rapport: (On)gelijke toegang tot stage en werk van hboâers met een migratieachtergrond

21-10-2020 | In Nederland studeren jaarlijks zo’n 74.000 studenten af bij een instelling voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ondanks het feit dat het percentage hbo-gediplomeerden met een ... Lees meer ›

Euroguidance publicatie 'Behoefte en aanbod professionalisering LOB'

15-10-2020 | Dit rapport geeft een beeld van vraag en aanbod als het gaat om de rol van startende docenten binnen LOB op scholen: wat wordt er gevraagd van startende docenten? In welke mate voelen zij ... Lees meer ›

Kennisdocument leven lang ontwikkelen

08-10-2020 | De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat was al een gegeven en is nu enorm versterkt door de coronacrisis, waar we bij het verschijnen van het document nog middenin zitten. De enige ... Lees meer ›

Het betrekken van ouders bij LOB is makkelijker gezegd dan gedaan â hoe doe ik dat?

07-10-2020 | Het mobiliseren van extra denkkracht voor jongeren bij langetermijnbeslissingen is essentieel voor hun ontwikkeling en studiesucces, zo blijkt uit onderzoek. Echter, dat is makkelijker gezegd ... Lees meer ›

Education at a glance

21-09-2020 | Education at a Glance is de meest gezaghebbende internationale vergelijking van onderwijsstelsels. De publicatie bevat gegevens over structuur, financiën en prestaties van OESO landen. Naast ... Lees meer ›

Toolkit voor optimale kruisbestuiving tussen organisaties en zzp-ers

21-09-2020 | In 2020 ontving Sjanne Marie van den Groenendaal (Tilburg University) de PhD Innovatiebeurs van de NSvP. De centrale vraag van haar onderzoek is: “Hoe kunnen organisaties ... Lees meer ›

Vaststelling begrotingsstaten OCW 2021

21-09-2020 | Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een wetsvoorstel gepubliceerd met de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021.  Download het wetsvoorstel ... Lees meer ›

Aanbieding informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie

10-09-2020 | Op 4 september stuurde Minister Blok de Tweede Kamer fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Download de fiches hieronder.    Download Fiche ... Lees meer ›

Proefschrift 'Teacher knows best?'

10-09-2020 | ‘Is de eindtoets of de groep 8-leerkracht geschikter om de plaatsing van leerlingen te bepalen in het voortgezet onderwijs?’ ‘In welke mate zijn toetsresultaten en ... Lees meer ›

Onderzoeksrapport Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen

22-07-2020 | In onze moderne samenleving wordt een beroep op mensen gedaan om zich te ontwikkelen, ook als zij van school af zijn. Door de continue veranderingen in het arbeidsproces moeten werkenden ... Lees meer ›

Een brug van school naar werk? Een nieuwe aanpak in Rotterdam Zuid

21-7-2020 | Een succesvolle loopbaan begint met een vlotte overgang van school naar werk. Het project BRIDGE dat de afgelopen jaren in Rotterdam Zuid is uitgevoerd had tot doel hieraan bij te dragen. De ... Lees meer ›

âNatuurlijk is loopbaanondersteuning in het onderwijs belangrijk, maar Nederlands en rekenen komen eerst, toch?â

17-07-2020 | Op de website van Euroguidance (Nederlands Loopbaankennispunt EU) verscheen eind juni een bericht waarin werd ingegaan op uitspraak ‘Natuurlijk is loopbaanondersteuning in het onderwijs ... Lees meer ›

Rapport Monitor LOB 2020 (samenvatting 2e meting)

18-6-2020 | Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, laat het Expertisepunt LOB de Monitor LOB uitvoeren door ... Lees meer ›

Vooruitzien voor jonge generaties

18-6-2020 | De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad verzocht te adviseren over “de contouren van maatregelen die na de coronacrisis zouden kunnen worden ingezet om ... Lees meer ›

Adviesrapport niveau 2 MBO

18-6-2020 | Minister Van Engelshoven heeft onderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB gevraagd om te onderzoeken wat er binnen de wettelijke taken van SBB mogelijk is om de slagingskans van studenten op niveau ... Lees meer ›

De impact van klas-, school-, buurt- en institutionele factoren op de verwachtingen van leraren

16-6-2020 | Leraren vormen een cruciale dimensie van sociale stratificatie in het schoolsysteem. Hun beoordelingen van studenten zijn van belang door kortetermijneffecten uit te oefenen op de motivatie en ... Lees meer ›

Van school naar waar?

15-6-2020 | Van school naar waar? Hoe sociale klasse, vaardigheden, ambities en veerkracht mislukte overgangen van school naar werk verklaren. Download de publicatie... Lees meer ›

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen

27-5-2020 | Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. Samen met de sociale partners en ministeries ... Lees meer ›

Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

14-05-2020 | Verschillende groepen werkenden hebben geen sterke positie op de arbeidsmarkt. Dat maakt hun duurzame inzetbaarheid kwetsbaar. Voor deze duurzame inzetbaarheid is het erg belangrijk dat deze ... Lees meer ›

De Staat van het Onderwijs 2020

22-04-2020 | Ieder jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. De inspectie brengt feiten en cijfers bijeen, ... Lees meer ›

SBB-actieplan: behoud stages en leerbanen op het mbo

21-04-2020 | SBB presenteert vandaag een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven komen samen in actie om knelpunten weg te nemen. SBB wil hiermee schooluitval ... Lees meer ›

Loopbaanprofessionals: wie zijn ze en wat doen ze?

20-04-2020 | In deze brochure wordt over de schouder van drie onderwijsinstellingen gekeken: Terra Oldekerk in de provincie Groningen, het Heerbeeck College in Best en ROC De Leijgraaf in Veghel. Zij ... Lees meer ›

Ongekend talent: talenten benutten op de arbeidsmarkt

18-04-2020 | In Nederland wordt veel talent al goed benut: de werkloosheid is laag en de beroepsbevolking is gemiddeld genomen goed geschoold. Maar de arbeidsmarkt is volop in ... Lees meer ›

Lerende en innovatieve organisaties

15-04-2020 | Organisaties moeten overleven en bloeien in een omgeving die steeds sneller lijkt te veranderen. Die dynamiek in de omgeving wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de snelheid van ... Lees meer ›

Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

13-04-2020 | Niet alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn aangesloten bij een opleidingsschool. Dit betekent dat een deel van de leraren-in-opleiding stage loopt op scholen die geen deel uitmaken van een ... Lees meer ›

Excellentieonderwijs: Selectie van studenten en individuele effecten

09-04-2020 | In het afgelopen decennium is binnen het hoger onderwijs in Nederland geleidelijk meer aandacht gekomen voor verschillen tussen studenten en de vraag hoe het onderwijs daarop goed kan ... Lees meer ›

Onderwijsorganisaties slaan handen ineen voor LOB in Curriculum.nu

03-03-2020 | Een week voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over Curriculum.nu vragen onderwijsorganisaties gezamenlijk aandacht voor het belang van een formele plek voor LOB in het vervolgtraject. ... Lees meer ›

Loopbaanleren in Denemarken: een casestudy

25-2-2020 | Momenteel is de uitval in het Deense beroepsonderwijs maar liefst 60%. Het Deense onderwijs heeft zichzelf daarom voorgenomen dat er in 2025 meer leerlingen voor beroepsonderwijs kiezen en dat ... Lees meer ›

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

24-2-2020 | Leerlingen staan al vrij jong voor de keuze voor vervolgonderwijs of de keuze van een beroep. En hebben moeite met deze keuze. Op school wordt hier dan ook aandacht aan besteed in de ... Lees meer ›

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

22-2-2020 | In het schooljaar 2018-2019 is het aantal leerlingen in de vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes afgenomen. De doorlopende leerlijnen hebben een positief effect op doorstroom naar het mbo. ... Lees meer ›

Een model over de leeropbrengsten van internationalisering

20-2-2020 | Om beter inzicht te krijgen in de leeropbrengsten van internationalisering, is een model internationale competenties ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie van ... Lees meer ›

Herijking BètaMentality

18-2-2020 | In opdracht van TechniekTalent.nu, PBT en Tecwijzer (vanwege een fusie hierna genoemd: Platform Talent voor Technologie) heeft Motivaction International B.V. een kwantitatief onderzoek ... Lees meer ›

Overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt

18-2-2020 | Eén van de functies van het Nederlandse onderwijs is de emancipatiefunctie: het waarborgen van gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten. Verschillende studies hebben laten zien ... Lees meer ›

Stromen en ongelijkheid op de arbeidsmarkt

3-2-2020 | De arbeidsmarkt is in de afgelopen twintig jaar niet dynamischer geworden. Mensen wisselen niet vaker van positie. Baancreatie en baanvernietiging bij bedrijven is ook niet toegenomen. Eerder lijkt ... Lees meer ›

Transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs

27-1-2020 | Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen ... Lees meer ›

Discussie over de toekomst van ons onderwijs

27-1-2020 | Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen het optimale uit hun talenten te halen en dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft, is groot onderhoud aan het ... Lees meer ›

Werkexploratie in het vmbo

20-1-2020 | Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2015 gestart met een project om scholen in een aantal grote steden te ondersteunen bij het maken van een goed werkexploratieprogramma en de ... Lees meer ›

Kansrijk Leren Kiezen: evaluatie van BRIDGE

20-1-2020 | Regioplan heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het LOB-programma van BRIDGE op scholen in Rotterdam-Zuid. Door te focussen op het proces van vormgeving en de ervaren opbrengsten op scholen ... Lees meer ›

Haalbaarheidsonderzoek naar een digitaal scholingsplatform

13-1-2020 | Leren en ontwikkelen als een vanzelfsprekende gewoonte voor iedereen in Nederland. Voor een soepel functionerende arbeidsmarkt met vitale, flexibele en duurzaam inzetbare burgers is die ambitie ... Lees meer ›

Wegwijzer Nederlandse en Europese instrumenten en netwerken

13-1-2020 | Het succesvol meebewegen met de snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt vraagt om blijvende ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Er zijn tal van (Europese) instrumenten en ... Lees meer ›

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel