Home - Nieuws

Nieuws

Onderzoeksrapport Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen

13-07-2020 | In onze moderne samenleving wordt een beroep op mensen gedaan om zich te ontwikkelen, ook als zij van school af zijn. Door de continue veranderingen in het arbeidsproces moeten werkenden ... Lees meer ›

Rapport Monitor LOB 2020 (samenvatting 2e meting)

18-6-2020 | Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, laat het Expertisepunt LOB de Monitor LOB uitvoeren door ... Lees meer ›

Vooruitzien voor jonge generaties

18-6-2020 | De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad verzocht te adviseren over “de contouren van maatregelen die na de coronacrisis zouden kunnen worden ingezet om ... Lees meer ›

Adviesrapport niveau 2 MBO

18-6-2020 | Minister Van Engelshoven heeft onderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB gevraagd om te onderzoeken wat er binnen de wettelijke taken van SBB mogelijk is om de slagingskans van studenten op niveau ... Lees meer ›

De impact van klas-, school-, buurt- en institutionele factoren op de verwachtingen van leraren

16-6-2020 | Leraren vormen een cruciale dimensie van sociale stratificatie in het schoolsysteem. Hun beoordelingen van studenten zijn van belang door kortetermijneffecten uit te oefenen op de motivatie en ... Lees meer ›

Van school naar waar?

15-6-2020 | Van school naar waar? Hoe sociale klasse, vaardigheden, ambities en veerkracht mislukte overgangen van school naar werk verklaren. Download de publicatie... Lees meer ›

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen

27-5-2020 | Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. Samen met de sociale partners en ministeries ... Lees meer ›

Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

14-05-2020 | Verschillende groepen werkenden hebben geen sterke positie op de arbeidsmarkt. Dat maakt hun duurzame inzetbaarheid kwetsbaar. Voor deze duurzame inzetbaarheid is het erg belangrijk dat deze ... Lees meer ›

De Staat van het Onderwijs 2020

22-04-2020 | Ieder jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. De inspectie brengt feiten en cijfers bijeen, ... Lees meer ›

SBB-actieplan: behoud stages en leerbanen op het mbo

21-04-2020 | SBB presenteert vandaag een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven komen samen in actie om knelpunten weg te nemen. SBB wil hiermee schooluitval ... Lees meer ›

Loopbaanprofessionals: wie zijn ze en wat doen ze?

20-04-2020 | In deze brochure wordt over de schouder van drie onderwijsinstellingen gekeken: Terra Oldekerk in de provincie Groningen, het Heerbeeck College in Best en ROC De Leijgraaf in Veghel. Zij ... Lees meer ›

Ongekend talent: talenten benutten op de arbeidsmarkt

18-04-2020 | In Nederland wordt veel talent al goed benut: de werkloosheid is laag en de beroepsbevolking is gemiddeld genomen goed geschoold. Maar de arbeidsmarkt is volop in ... Lees meer ›

Lerende en innovatieve organisaties

15-04-2020 | Organisaties moeten overleven en bloeien in een omgeving die steeds sneller lijkt te veranderen. Die dynamiek in de omgeving wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de snelheid van ... Lees meer ›

Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

13-04-2020 | Niet alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn aangesloten bij een opleidingsschool. Dit betekent dat een deel van de leraren-in-opleiding stage loopt op scholen die geen deel uitmaken van een ... Lees meer ›

Excellentieonderwijs: Selectie van studenten en individuele effecten

09-04-2020 | In het afgelopen decennium is binnen het hoger onderwijs in Nederland geleidelijk meer aandacht gekomen voor verschillen tussen studenten en de vraag hoe het onderwijs daarop goed kan ... Lees meer ›

Onderwijsorganisaties slaan handen ineen voor LOB in Curriculum.nu

03-03-2020 | Een week voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over Curriculum.nu vragen onderwijsorganisaties gezamenlijk aandacht voor het belang van een formele plek voor LOB in het vervolgtraject. ... Lees meer ›

Loopbaanleren in Denemarken: een casestudy

25-2-2020 | Momenteel is de uitval in het Deense beroepsonderwijs maar liefst 60%. Het Deense onderwijs heeft zichzelf daarom voorgenomen dat er in 2025 meer leerlingen voor beroepsonderwijs kiezen en dat ... Lees meer ›

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

24-2-2020 | Leerlingen staan al vrij jong voor de keuze voor vervolgonderwijs of de keuze van een beroep. En hebben moeite met deze keuze. Op school wordt hier dan ook aandacht aan besteed in de ... Lees meer ›

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

22-2-2020 | In het schooljaar 2018-2019 is het aantal leerlingen in de vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes afgenomen. De doorlopende leerlijnen hebben een positief effect op doorstroom naar het mbo. ... Lees meer ›

Een model over de leeropbrengsten van internationalisering

20-2-2020 | Om beter inzicht te krijgen in de leeropbrengsten van internationalisering, is een model internationale competenties ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie van ... Lees meer ›

Herijking BètaMentality

18-2-2020 | In opdracht van TechniekTalent.nu, PBT en Tecwijzer (vanwege een fusie hierna genoemd: Platform Talent voor Technologie) heeft Motivaction International B.V. een kwantitatief onderzoek ... Lees meer ›

Overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt

18-2-2020 | Eén van de functies van het Nederlandse onderwijs is de emancipatiefunctie: het waarborgen van gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten. Verschillende studies hebben laten zien ... Lees meer ›

Stromen en ongelijkheid op de arbeidsmarkt

3-2-2020 | De arbeidsmarkt is in de afgelopen twintig jaar niet dynamischer geworden. Mensen wisselen niet vaker van positie. Baancreatie en baanvernietiging bij bedrijven is ook niet toegenomen. Eerder lijkt ... Lees meer ›

Transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs

27-1-2020 | Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen ... Lees meer ›

Discussie over de toekomst van ons onderwijs

27-1-2020 | Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen het optimale uit hun talenten te halen en dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft, is groot onderhoud aan het ... Lees meer ›

Werkexploratie in het vmbo

20-1-2020 | Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2015 gestart met een project om scholen in een aantal grote steden te ondersteunen bij het maken van een goed werkexploratieprogramma en de ... Lees meer ›

Kansrijk Leren Kiezen: evaluatie van BRIDGE

20-1-2020 | Regioplan heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het LOB-programma van BRIDGE op scholen in Rotterdam-Zuid. Door te focussen op het proces van vormgeving en de ervaren opbrengsten op scholen ... Lees meer ›

Haalbaarheidsonderzoek naar een digitaal scholingsplatform

13-1-2020 | Leren en ontwikkelen als een vanzelfsprekende gewoonte voor iedereen in Nederland. Voor een soepel functionerende arbeidsmarkt met vitale, flexibele en duurzaam inzetbare burgers is die ambitie ... Lees meer ›

Wegwijzer Nederlandse en Europese instrumenten en netwerken

13-1-2020 | Het succesvol meebewegen met de snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt vraagt om blijvende ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Er zijn tal van (Europese) instrumenten en ... Lees meer ›

Nieuwe cijfers over aansluiting jongeren op de arbeidsmarkt

23-12-2019 | Volgens SBB hoeven minder jongeren naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen. Vooral in de sectoren landbouw, onderwijs en uitzendbranche daalt het aantal jongeren dat instroomt in de WW. ... Lees meer ›

Kamerbrief: stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

23-12-2019 | Het kabinet stimuleert mensen zelf regie te nemen op hun loopbaan, zodat zij zich blijven ontwikkelen, en wendbaar en weerbaar kunnen blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Ter ... Lees meer ›

Leven lang ontwikkelen vraagt om flexibilisering van het onderwijs

9-12-2019 | Samen met de ministeries van OCW, SZW en EZK organiseerde de SER in november de eerste Conferentie Leven Lang Ontwikkelen. Initiatieven zijn er genoeg, zo bleek in De Fabrique in Maarssen waar ... Lees meer ›

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024

9-12-2019 | Als onderdeel van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) ontwikkelt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een aantal activiteiten gericht op het inzichtelijker maken van ... Lees meer ›

Strategische agenda hoger onderwijs

2-12-2019 | De Sociaal-Economische Raad levert een bijdrage aan de strategische agenda hoger onderwijs. De raad schetst met deze brief vanuit sociaal-economisch perspectief de noodzakelijke thema's van de ... Lees meer ›

Arbeid in Transitie: Hoe mens en technologie samen kunnen werken

2-12-2019 | Organisatie DenkWerk publiceerde onlangs een rapport over de veranderende arbeidsmarkt 'Arbeid in Transitie'. Binnen het onderwerp worden in het rapport drie belangrijke topics ... Lees meer ›

Wetswijziging doorlopende leerroutes vmbo-mbo

2-12-2019 | Er is een nieuw wetsvoorstel dat zich richt op de samenwerking en aansluiting tussen het vmbo en het mbo. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk ... Lees meer ›

Invloed van leraren op het keuzeproces van jongeren voor (bèta)techniek

11-11-2019 | Ondanks het gunstige arbeidsmarktperspectief, kiezen relatief weinig leerlingen voor een technische of bèta-richting. TechniekTalent.nu richt zich specifiek op het interesseren en ... Lees meer ›

De HRM barometer

11-11-2019 | In de HRM barometer van 2019-2020 wordt de staat van HRM in de publieke sector onderzocht aan de hand van zes belangrijke thema's volgens HRM'ers. Interviews met deskundigen, cases uit de ... Lees meer ›

Kennisagenda Stedelijke Arbeidsmarkt

11-11-2019 | Voor een gezonde economische ontwikkeling van de stad is een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt cruciaal. Werk biedt Rotterdammers de kans om zelfstandig in hun inkomen te ... Lees meer ›

Armoede onder werkenden: wél werken, niet rond kunnen komen

11-11-2019 | Het aantal werkenden die toch in armoede leven neemt toe, terwijl deze groep onvoldoende in beeld is. SER voert een verkenning uit naar deze groep. Cok Vrooman is een van de auteurs van het eind ... Lees meer ›

Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief van de entreestudent

21-10-2019 | In 2017-2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een inventariserend onderzoek uit naar entreeopleidingen, opleidingen die zijn bedoeld voor studenten zonder diploma van het voortgezet onderwijs ... Lees meer ›

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

21-10-2019 | In opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt’ is een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bracht in kaart ... Lees meer ›

Kamerbrief advies coördinatiegroep Curriculum.nu

13-10-2019 | Op 10 oktober heeft minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd bij het advies coördinatie groep Curriculum.nu. Op de website van Rijksoverheid is de brief en het advies te ... Lees meer ›

'Studiekeuze moet je niet af willen dwingen'

26-9-2019 | Het kiezen van een studie voelt voor veel jongeren als een moment waar de rest van hun leven vanaf hangt. Hoe haal je als schooldecaan de druk van de ketel? Het Nationaal Decanensymposium stond dit ... Lees meer ›

De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren

23-9-2019 | Ondanks dat de achterblijvende deelname aan bèta/technisch onderwijs in Nederland al geruime tijd op de beleidsagenda staat, verdient het thema nog altijd de aandacht; zowel vanuit ... Lees meer ›

OWC blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort

23-9-2019 | Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door middel van zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere ... Lees meer ›

Nieuwe publicatie: Toekomst van werk

5-9-2019 | SEOR heeft de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van werk als gevolg van technologische ontwikkelingen voor de provincie in kaart gebracht. Wat zijn mogelijke veranderingen in aard en omvang ... Lees meer ›

Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

5-9-2019 | Uit een rapport van SER blijkt dat er een steeds duidelijkere maatschappelijke scheidslijn ontstaat tussen jongeren met meer en minder kansen. Wie de juiste relaties heeft, heeft meer kans op ... Lees meer ›

Onderzoeksresultaten opleidingsaanbod LOB van tweedegraads lerarenopleidingen gepubliceerd

5-9-2019 | Loes Evers onderzocht in hoeverre docenten binnen hun tweedegraads opleiding worden toegerust om loopbaanoriëntatie en begeleiding  te geven. En in hoeverre hun werkomgeving ondersteuning ... Lees meer ›

De opbrengsten van drie jaar excellentieonderwijs in het mbo

1-7-2019 | Excellentie is een relatief nieuw onderwerp voor mbo-scholen. Dit onderzoek volgt drie mbo-scholen die tussen 2015 en 2018 excellentieprogramma's hebben opgezet, uitgevoerd en verbeterd. Zij ... Lees meer ›

Een verplicht 'breekjaar' voor jongens?

1-7-2019 | Er is weinig algemeen onderzoek naar verschillen in studiesucces in het hbo tussen jongens en meisjes, behalve op de pabo. Daar wordt uit geconcludeerd dat er een negatief effect op het studiesucces ... Lees meer ›

Overheid stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

26-6-2019 | Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ... Lees meer ›

Het stelsel op scherp gezet: naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

17-6-2019 | In het hoger onderwijs en onderzoek neemt de mondiale concurrentie toe. Nieuwe ontwikkelingen stellen voortdurend andere eisen aan werkenden en bieden mogelijkheden om onderwijs en onderzoek fors ... Lees meer ›

Verder terugdringen schoolverlaten in het mbo is niet eenvoudig

17-6-2019 | Hoewel het percentage jongeren dat zonder startkwalificatie de opleiding verlaat de afgelopen jaren afneemt, verlaat nog steeds 1 op de 20 mbo-studenten zijn mbo-opleiding zonder ... Lees meer ›

Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

17-6-2019 | Elly de Bruijn, bijzonder hoogleraar pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening, sprak tijdens haar rede op 29 maart 2019 over de waarde van beroepsonderwijs en het ... Lees meer ›

Loopbaanadvisering een vak apart

3-6-2019 | Het proefschrift 'Loopbaanadvisering een vak apart' richt zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering in Nederland zich in circa veertig jaar heeft ontwikkeld tot een professie. Daarbij ... Lees meer ›

Grenzen aan een leven lang leren

27-5-2019 | Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft deze maand het onderzoek 'Grenzen aan een leven lang leren' gepubliceerd. Dat het onderwerp 'een leven lang leren' nu meer aandacht lijkt ... Lees meer ›

Handreiking: 'In gesprek over doorstroom van ISK naar MBO'

27-5-2019 | Het leren van het Nederlands start voor de leerling intensief op de ISK en ontwikkelt zich gestaag verder in het reguliere VO of MBO. De leerling komt daar in aanraking met de vakinhoud ... Lees meer ›

Een loopbaanperspectief op 'leven lang ontwikkelen'

27-5-2019 | Een leven lang ontwikkelen staat momenteel sterk in de belangstelling. In onze moderne samenleving wordt een beroep gedaan op mensen om zich te ontwikkelen - ook als zij van school af zijn. Een ... Lees meer ›

Het verminderen van vroege schoolverlating

27-5-2019 | Het verminderen van vroege schoolverlating is een van de huidige prioriteiten van de Europese Unie op het gebied van educatie en training. Een onderzoek toetst de belangrijkste ontwikkelingen en ... Lees meer ›

LOB-beleid en professionalisering in Europa

6-5-2019 | Het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Cöordinatiepunt NLQF en Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP) gaan op 22 mei a.s. samen met vertegenwoordigers van de ... Lees meer ›

Belemmeringen leven lang ontwikkelen

6-5-2019 | Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de laatste maanden van 2018 onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen voor burgers om een Leven Lang te ... Lees meer ›

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven bouwen aan leven lang ontwikkelen

29-4-2019 | Wat staat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven te doen om leven lang ontwikkelen tot een succes te maken? Om die vraag te beantwoorden ging het bestuur van SBB op 17 ... Lees meer ›

Rapport: De Staat van het Onderwijs 2019

29-4-2019 | Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals teruglopende ... Lees meer ›

LOB-gids: Van ISK naar MBO

24-4-2019 | Dit LOB-lesmateriaal is voor ISK-leerlingen tijdens hun schakelfase naar het mbo. Het is bedoeld om in een ISK-schoolomgeving, begeleid door een docent/mentor/decaan/loopbaanadviseur, mee te ... Lees meer ›

Kwetsbaarheid over de levensloop

24-4-2019 | Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) heeft een verkenning laten doen door SEOR naar de mogelijkheden voor en de meerwaarde van een onderzoek naar een levensloopperspectief op ... Lees meer ›

Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

24-4-2019 | Op vrijdag 29 maart 2019 sprak Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs) haar rede uit aan de Open Universiteit te Heerlen, ter gelegenheid van de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder ... Lees meer ›

Wegwijzer voor mbo-bestuurders bij het aanbieden van LLO-onderwijs

8-4-2019 | Over het onderwerp 'Leven Lang Leren' zijn de afgelopen decennia talloze rapporten verschenen, conferenties gehouden en plannen gemaakt. Helaas gebeurde er niet veel mee. Anno 2019 lijkt ... Lees meer ›

Leven lang ontwikkelen als kompas voor het hoger onderwijs

8-4-2019 | Transformatief leren is een dynamische vorm van leren die om een andere manier van het ontwerpen en begeleiden van leerprocessen vraagt. In het onderzoek 'Leven lang ontwikkelen als kompas voor ... Lees meer ›

De toekomst van werk en onderwijs: trends en data

18-3-2019 | Uit een samenwerking tussen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en het goede doel 'Education and Employers' uit Verenigd Koninkrijk is een rapport voortgekomen ... Lees meer ›

Flexibel onderwijs gaat verder dan persoonlijke dienstverlening

26-2-2019 | Flexibiliteit vanuit de opleiding wordt geboden om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken. Maar hoe zorg je ervoor dat de grens tussen dienstbaar en dienstverlenend beschermd ... Lees meer ›

Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen

11-3-2019 | Hoe kan ervoor gezorgd worden dat iedereen zich een leven lang blijft ontwikkelen én zich de juiste competenties eigen maakt? Een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en ... Lees meer ›

Naar een sterke en positieve leercultuur

11-3-2019 | SER (de Sociaal-Economische Raad) wil een doorbraak op een leven lang ontwikkelen organiseren. Technologie verandert ons leven en werken. Er zijn maatschappelijke uitdagingen zoals tekorten op de ... Lees meer ›

Kwetsbaarheid over de levensloop

28-02-2019 | Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) stelt dat het voor het beleid van cruciaal belang is om meer inzicht te krijgen in de factoren die de kwetsbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt ... Lees meer ›

Optimisme over robots op de werkvloer

28-02-2019 | Een recent rapport van DenkWerk, een denktank met onder meer Feike Sijbesma (DSM) en Hans Wijers (ING), ziet automatisering als dé oplossing voor de groeiende personeelstekorten in zorg, ... Lees meer ›

Luisteren. Niet praten, niet adviseren, niet oordelen.

28-2-2019 | 'Een advies waar iemand niet om heeft gevraagd is de beste manier om een gesprek te stoppen.' Dat was een van de belangrijke lessen die oud-leerkracht en filosofisch practicus Dick van der ... Lees meer ›

De waarde van wetenschap

4-2-2019 | Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geeft aan dat het huidige kabinet fors zal gaan investeren in wetenschap en toegepast onderzoek. In de vorm van een ... Lees meer ›

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes op het vmbo en mbo

4-2-2019 | Bij de studie- en beroepskeuze van kinderen zjin ouders belangrijke gesprekspartners, hoewel het voor hen ook moeilijk kan zijn om hierbij te ondersteunen. De projectleider ouderbetrokkenheid van ... Lees meer ›

Leren in de werkomgeving

28-1-2019 | De rol van de Werkgroep 'Volwassen Leren 2016-2018' was om beleid te identificeren dat het leren van volwassenen op het werk promoot en ondersteunt. Leren op het werk kan voor alle ... Lees meer ›

Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven in vmbo en mbo

28-1-2019 | Stichting Zin in Onderwijs maakte een impressie van de bestaande samenwerkingsinitiatieven vanuit mbo-instellingen met vmbo-scholen in de verschillende regio's. Het doel hiervan was om een ... Lees meer ›

Doorstroom vmbo-mbo wordt verbeterd

28-1-2019 | Voor vmbo-leerlingen wordt het vanaf volgend jaar makkelijker om door te stromen naar het mbo. Minister van Engelshoven en minister Slob gaan de wet aanpassen. Door opleidingen aan te bieden waarin ... Lees meer ›

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

21-1-2019 | Adolescenten vinden het maken van beroepskeuzes moeilijk. Eerder onderzoek wijst uit dat ouders een belangrijke rol spelen bij het maken van deze keuzes. In dit proefschrift wordt een onderzoek ... Lees meer ›

Proefschrift Ouderbetrokkenheid bij LOB in het HAVO in Nederland

8-1-2019 | Deze studie onderzoekt de betrokkenheid van de ouders van HAVO-scholieren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De studie is gebaseerd op een secundaire analyse van bestaande gegevens ... Lees meer ›

Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

7-1-2019 | Eens in de vijf jaar bekijkt de Onderwijsraad hoe het onderwijs ervoor staat. Het rapport 'Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel' beschrijft de organisatie van het ... Lees meer ›

Onderwijsraad adviseert over vernieuwing van het curriculum

7-1-2019 | Hoe kan curriculumvernieuwing bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Dat is de vraag die centraal staat in de adviesbrief van de Onderwijsraad. In de brief worden enkele aanbevelingen gegeven ... Lees meer ›

Flexibilisering vraagt onderwijskundig leiderschap

7-1-2019 | In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) maakt het bekwaam houden en verder ontwikkelen van professionals onderdeel uit van de maatschappelijke opdracht van hogescholen om studenten voor te ... Lees meer ›

Vijf smaakmakers in Leven Lang Ontwikkelen

17-12-2018 | Op 28 november werd in Amersfoort voor de derde keer de Pro-Motor Award uitgereikt. De jury nomineerde vijf projecten die invulling geven aan het thema Leven Lang Ontwikkelen. De vijf door de ... Lees meer ›

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

3-12-2018 | In dit rapport worden een aantal actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten in het beroepsonderwijs in kaart gebracht door Stichting CINOP en ECBO. Zowel vanuit het perspectief van docenten, ... Lees meer ›

Loopbaan en burgerschapsonderwijs in het MBO

3-12-2018 | De onderzoeksvraag van dit onderzoek, uitgevoerd door KBA Nijmegen en ResearchNed, luidt als volgt: wat is de stand van zaken van LOB en burgerschapsonderwijs in het MBO en wat is de kwaliteit ... Lees meer ›

Promoveren in onderwijskundig onderzoek - iets voor jou?

19-11-2018 | In september 2019 start een nieuwe ronde van het pre-promotietraject voor docenten in het mbo. Aanmelden voor deze derde ronde kan vanaf januari 2019. Het mbo heeft een jonge onderzoekscultuur ... Lees meer ›

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over een Leven Lang Ontwikkelen

12-11-2018 | Volgens Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, moeten leren en ontwikkelen vanzelfsprekende onderdelen van werk en leven worden. In de plannen van het kabinet om een doorbraak op het gebied van ... Lees meer ›

Taken en vaardigheden op het werk

7-11-2018 | Het onderzoek van ROA 'Taken en vaardigheden op het werk' rapporteert over de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey (NSS) die in 2012 en 2017 zijn gehouden. Het doel was om tussen en ... Lees meer ›

Brede vorming in het beroepsonderwijs

29-10-2018 | Grote ontwikkelingen in de samenleving brengen zowel kansen als risico's met zich mee. Na een korte beschrijving hoe deze grote ontwikkelingen negatief én positief worden benaderd, ... Lees meer ›

Uitval zonder diploma

29-10-2018 | Waarom verlaten jongeren ongediplomeerd het onderwijs? Wat waren de vroege signalen van de voortijdige uitval? Wat doet deze groep jongeren anderhalf jaar na het ongediplomeerd verlaten van het ... Lees meer ›

Integratie van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo

16-10-2018 | De arbeidsmarkt voor mbo’ers verandert voortdurend. Om studenten voor te bereiden op een leven lang leren en werken is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van groot belang. Dit ... Lees meer ›

Conceptverslag Leven Lang Leren

15-10-2018 | Op 9 oktober 2018 hebben de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg gevoerd met mevrouw van Engelshoven, minister ... Lees meer ›

Uitval en switch in het hbo

15-10-2018 | De uitval en switch in het eerste jaar van het hoger beroepsonderwijs is hoog. Van de studenten die in studiejaar 2016-2017 aan een voltijds bachelor begonnen volgt slechts 64 procent het jaar ... Lees meer ›

Collectief handelingsvermogen in twee docententeams in het hbo

15-10-2018 | Het handelen van docententeams heeft grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van studenten. Toch wordt in het hoger beroepsonderwijs relatief weinig aandacht besteed aan de ... Lees meer ›

Kamerbrief: Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

1-10-2018 | Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Het stimuleren van de eigen regie van mensen op ... Lees meer ›

Rapport: Startmeting Monitor LOB in het vo en mbo

1-10-2018 | Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) geeft jongeren meer inzicht in hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. De VO-raad en de MBO Raad besloten de samenwerking te versterken op ... Lees meer ›

Rijksbegroting 2019

26-09-2018 | Op Prinsjesdag (18 september 2018) heeft minister Hoekstra van Financiën de Rijskbgegroting 2019 bekend gemaakt. Ook voor het onderwijs zullen veranderingen worden doorgevoerd. De prioriteit ... Lees meer ›

Handreiking Werkexploratie in het vmbo

10-9-2018 | Het kiezen voor een opleiding en beroep is een belangrijke stap in de loopbaan van een jongere. Echter, een keuze maken voor een beroep voor het leven is lastig omdat werk verandert, beroepen ... Lees meer ›

Toespraak minister Koolmees: voor succes in de 21e eeuw moet je jezelf steeds opnieuw uitvinden

3-9-2018 | Op 27 augustus 2018 gaf Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toespraak bij de jaaropening van Fontys Hogescholen in Eindhoven. De vraag hoe je je kunt voorbereiden op een ... Lees meer ›

De rol van beroepsonderwijs in het terugkeren naar de arbeidsmarkt

3-9-2018 | Langdurige werkloosheid is een groot probleem met serieuze consequenties voor zowel de persoon in kwestie als de maatschappij als geheel. Cedefop geeft aan dat de werkloosheid iets is verlaagd, maar ... Lees meer ›

Ontwikkelingen in beroepsonderwijs en trainingsbeleid 2015-2017

3-9-2018 | Cedefop, Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, publiceerde onlangs een onderzoek naar de ontwikkelingen van het Nederlandse beroepsonderwijs van 2015 tot 2017. Sinds 2015 ... Lees meer ›

Leren onder werkenden met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

29-8-2018 | Omdat de Nederlandse overheid het ontwikkelen van een 'levenslang leren beleid' als zeer belangrijk ziet voor het handhaven van onze kenniseconomie, is het NRO project Levenslang Leren en ... Lees meer ›

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2017

29-8-2018 | Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht Universiteit heeft het rapport 'Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2017' uitgebracht. De factsheet ... Lees meer ›

Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken: eerste resultaten van het OECD-onderzoek

29-8-2018 | Om te achterhalen hoe vakoverstijgende vaardigheden in het primair en voortgezet onderwijs internationaal vergeleken kunnen worden, is OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en ... Lees meer ›

Veranderingen voor schooljaar 2018-2019: een overzicht van Rijksoverheid

24-8-2018 | Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Meer ruimte voor invalkrachten Afwijken ... Lees meer ›

Tienduizenden leerbanen op de tocht door voorgenomen bezuiniging

5-7-2018 | Het kabinet overweegt om nog meer te gaan bezuinigen op de beroepsgerichte leerweg (bbl). Eerder dit jaar werd al een bezuiniging van zeven miljoen op de subsidie voor praktijkleren aangekondigd. ... Lees meer ›

Nationaal Techniekpact - Focus en versnellen

26-6-2018 | Werkgevers geven al geruime tijd aan moeite te hebben met het vinden van geschikt technisch geschoold personeel en voorzien dat dit probleem in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. Dat ... Lees meer ›

Resultaten JOB-monitor 2018

26-6-2018 | De JOB-monitor is een onderzoek naar de tevredenheid van studenten dat elke twee jaar wordt uitgevoerd. In het schooljaar 2017/2018 hebben 264.532 mbo-studenten deelgenomen aan de ... Lees meer ›

Kamerbrief: Samen naar sterk technisch vmbo

19-6-2018 | Het ministerie trekt honderd miljoen euro uit voor het versterken van het technisch onderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs ... Lees meer ›

Rapport: De brug van onderwijs naar werk

19-6-2018 | Het rapport 'De brug van onderwijs naar werk' bevat de eerste resultaten van het BRIDGE project, dat in de periode van eind 2016 tot eind 2019 wordt uitgevoerd in Rotterdam-Zuid met steun ... Lees meer ›

Rapport: Werken aan Employability

19-6-2018 | De Sociale Innovatie Monitor Limburg meet aan de hand van een vragenlijst het sociale innovatie-vermogen van 201 Limburgse organisaties. In het rapport 'Werken aan Employability' worden de ... Lees meer ›

Video: terugdringen van stage-uitval bij MBO leerlingen

12-06-2018 | Op het Stay In evenement bij de MBO Raad van 29 september 2017 gaf Marinka Kuijpers een lezing over het terugdringen van stage-uitval bij MBO leerlingen. Daarnaast werd op deze dag een interview ... Lees meer ›

Kamerbrief: Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo

5-6-2018 | Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren gaat naar het vmbo. Het vmbo heeft hierdoor een belangrijke positie als basis van het beroepsonderwijs. Door middel van meer regionale samenwerkingen ... Lees meer ›

Bridge: de brug van school naar werk

30-2-2020 | Dit rapport bevat de resultaten van de eindrapportage monitoring en evaluatie voor het BRIDGE-project. Dit project is uitgevoerd in Rotterdam Zuid met financiële steun van de Europese ... Lees meer ›

Agenda

31 - 12 - 2020
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel