Home - Nieuws

Nieuws

Advies CMMBO deel 2: Arbeidsmarktgericht opleiden

25-11-2021 | De minister van OCW heeft uit oogpunt van kansengelijkheid de CMMBO gevraagd een themaonderzoek uit te voeren naar het profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve opleidingen en hoe ... Lees meer ›

Eerste fase Sterk Techniekonderwijs: Monitorgegevens en voortgang in het eerste jaar

04-11-2021 | Met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) wordt in de periode 2018-2023 in totaal €500 miljoen geïnvesteerd om het technisch vmbo te versterken. Het gaat om een kwaliteitsimpuls ... Lees meer ›

Vrouwen keuze voor bètatechnische opleidingen en loopbanen

04-11-2021 | In deze factsheet is te vinden hoe vaak mannen en vrouwen kiezen voor technische vakkenpakketten en opleidingen. Daarbij is de trend van de afgelopen tien jaar meegenomen. Ook is te vinden hoe het ... Lees meer ›

Aandacht voor basisvaardigheden in het sociaal domein

04-11-2021 | In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Een gebrek aan deze basisvaardigheden hangt vaak samen ... Lees meer ›

Aandacht voor het welzijn van jonge mensen

04-11-2021 | De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een survey onderzoek uitgevoerd in juni/ juli 2021, waar 239 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar aan hebben ... Lees meer ›

Marinka Kuijpers: ‘Met een eenmalige keuze voor een beroep kom je niet meer weg’

21-10-2021 | Wie gaat voor een gezonde portie werkgeluk, is bezig zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Loopbaanontwikkeling heet dat. Terwijl het bij veel bedrijven hoog op de agenda staat, is er in ... Lees meer ›

Hybride professionals in de techniek

14-10-2021 | Zowel de onderwijssector als het technisch bedrijfsleven kampen met een urgent tekort aan goed opgeleide bètatechnisch opgeleide medewerkers en techniekdocenten (Keijzer, 2019; ... Lees meer ›

Een leven lang lol van loopbaanleren

14-10-2021 | Als je onderwijs wilt waarin leerlingen en docenten contextrijk leren, kun je dat nóg krachtiger maken door loopbaancompetenties daaraan te koppelen. Helemáál sterk wordt het ... Lees meer ›

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

23-9-2021 | Duurzame inzetbaarheid is gericht op het werkend en gezond de AOW-leeftijd bereiken en daarmee een belangrijk (hulp)middel om lerarentekorten tegen te gaan. In verschillende levensfasen kan de ... Lees meer ›

Zekerheid van de baan?

23-9-2021 | In het Working Paper 'Zekherheid van de baan; Deelstudie naar onzekerheid over werk en inkomen voor verschillende groepen werkenden' onderzoekt Codrington de mate waarin verschillende ... Lees meer ›

Zicht op thuiszitten

23-9-2021 | Enkele duizenden leerlingen in Nederland zijn ‘thuiszitters’: vanwege een combinatie van complexe problemen volgen zij (tijdelijk) geen onderwijs. Er is nauwelijks onderzoek beschikbaar ... Lees meer ›

Een onverwacht valse start op de arbeidsmarkt

2-9-2021 | Baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast is het aanbod gedaald: ... Lees meer ›

Wat beïnvloedt de keuzes die schoolverlaters maken?

2-9-2021 | In deze UCAS-publicatie (april 2021) wordt nagegaan waarom studenten in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk voor een bepaalde studierichting kiezen, en wordt hun ... Lees meer ›

Monitorgegevens en voortgang STO in het eerste jaar

2-9-2021 | NRO volgt de regio’s Sterk Techniekonderwijs in de vorm van een monitor. Het rapport van de monitor 2020 is verschenen. In het rapport wordt aangegeven hoe de regio’s ervoor staan, ... Lees meer ›

Loopbaan Competentie Tool

20-7-2021 | Door veranderingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, is het belangrijker geworden dat onderwijsprofessionals zich een leven lang blijven ontwikkelen. Naast het verwerven van de kennis, ... Lees meer ›

Speciale uitgave: Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen

20-07-2021 | In deze speciale uitgave van NOLOC, Loopbaangroep én de Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -loopbanen, worden de uitkomsten uit het onderzoek naar een Leven Lang Ontwikkelen, door ... Lees meer ›

ROA rapport: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026

15-07-2021 | Als onderdeel van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) ontwikkelt het Research-centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een aantal activiteiten gericht op het inzichtelijker maken van ... Lees meer ›

AWTI: Rijk aan kennis; naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek

15-07-2021 | Nederland is een kennisrijk land, maar het lukt niet goed om ervoor te zorgen dat het overheidsbeleid steeds goed geïnformeerd is door kennis. Nederland mist zo mogelijkheden voor effectiever ... Lees meer ›

Maatschappelijke diensttijd voor loopbaankansen op school, stage en werk (MDTL)

15-07-2021 | In Nederland hebben 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar een lichamelijke of psychische beperking of een langdurige ziekte. Ze vinden hierdoor veel lastiger een stageplek of een baan, zelfs ... Lees meer ›

Van een leven lang leren naar een leven lang ontwikkelen

28-06-2021 | Prof. dr. Andries de Grip sprak op 24 juni 2021 bij het afscheid als hoogleraar Bedrijfs- en Beroepsscholing en Arbeidsmarkt aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. ... Lees meer ›

SER advies 'Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen'

24-06-2021 | Ondanks het breed gedeelde gelijkheidsideaal in onze samenleving is de plek waar je wieg staat nog steeds bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven. De coronacrisis vergroot deze ... Lees meer ›

ROA rapport: Niet-routinematige vaardigheden in hbo-profielen

24-06-2021 | Door automatisering en globalisering veranderen de taken van werkenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Routinematige taken kunnen door machines worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan het ... Lees meer ›

Het project ‘Career readiness in the pandemic’ – OECD

24-06-2021 | Het klaarstomen van studenten voor hun loopbaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Gezinnen, scholen, werkgevers en ... Lees meer ›

Jaarlijkse update Monitor Techniekpact: lichte toename van het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt

18-06-2021 | Het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt neemt voorzichtig toe. Momenteel oefenen 226.000 vrouwen in Nederland een technisch beroep uit; in 2013 was dit aantal 162.000. Het totaal ... Lees meer ›

Visiedocument Toekomst publiek-privaat samenwerken in beroepsonderwijs 2030 (Katapult)

03-06-2021 | Sinds 2010 zet de Nederlandse overheid expliciet in op het stimuleren van (regionale) publiekprivate samenwerking (pps) in het mbo en het hbo om de aansluiting tussen het onderwijs en ... Lees meer ›

Goed idee: oplossingenboek voor leren en ontwikkelen (MKB)

03-06-2021 | Op veel plekken wordt gesproken over ‘wat’ er moet worden geleerd, en zelden over ‘hoe’ je dat doet. Terwijl dat even belangrijk is. MKB!dee biedt ondernemers de ruimte om ... Lees meer ›

Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt

10-05-2021 | De SER Actie-agenda leven lang ontwikkelen (LLO) richt zich op het versterken van de leercultuur in Nederland. Eén van de kernthema’s daarvoor is het beter zichtbaar maken en ... Lees meer ›

Gebruik van arbeidsmarktinformatie bij loopbaanondersteuning

10-05-2021 | In 2020 heeft Euroguidance deelgenomen aan de sessies georganiseerd vanuit het Expertisepunt LOB rondom Arbeidsmarktinformatie en –ontwikkelingen en studieloopbaanbegeleiding. Aan deze ... Lees meer ›

De veranderende wereld van werk

10-05-2021 | Werk heeft voor veel mensen een centrale plaats in hun leven: het genereert niet alleen inkomen, maar het is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar zij een deel van hun identiteit aan ... Lees meer ›

Rapport 'De Staat van het Onderwijs'

15-04-2021 | Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen ... Lees meer ›

Quickscan: Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

08-04-2021 | Het Pensioenakkoord brengt een belangrijke maatschappelijke opgave met zich mee om werkend Nederland duurzaam inzetbaar te houden en werk te maken van Leven lang ontwikkelen. Het meerjarig ... Lees meer ›

Aan de slag met nazorg. Evaluatie pilots Soepelere overgang naar werk

08-04-2021 | Voor de meeste jongeren verloopt de overgang van beroepsopleiding naar werk soepel en zonder problemen. Dat geldt echter niet voor allemaal. In een motie vroegen Kamerleden Kwint en Özdil ... Lees meer ›

Update Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten

08-04-2021 | In januari 2019 verscheen de Euroguidance publicatie ‘Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten’. Hierin werd uitgebreid ingegaan op een verkenning naar de dienstverlening, ... Lees meer ›

Aanpassingen in het toezicht op onderwijs? Dat vraagt om hervormingen

08-04-2021 | Jacob de Boer promoveerde onlangs aan de Universiteit van Tilburg met zijn proefschrift De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs. Zijn bevindingen? Dat de ... Lees meer ›

Evaluatie van arbeidsmarktprognoses naar beroep

25-03-2021 | Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) stelt elke twee jaar de prognoses op voor de Nederlandse arbeidsmarkt voor een periode van zes jaar vooruit. De prognoses als onderdeel van ... Lees meer ›

Strategisch personeelsbeleid in het VO

25-03-2021 | De ambitie toekomstbestendig onderwijs te organiseren is leidend voor het geactualiseerde Sectorakkoord VO 2018-2020. Het akkoord bevat een afspraak over versterking van het strategisch ... Lees meer ›

Jongeren met een migratieachtergrond & hun keuze voor techniek

25-03-2021 | Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Youngworks deed in ... Lees meer ›

Inspiratiekaart praktijkleren in het mbo en overstap beroepen

18-03-2021 | Steeds meer mensen stappen tijdens hun loopbaan over naar een andere sector waar nog veel werk te vinden is. Dit neemt door coronacrisis alleen maar toe. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) biedt ... Lees meer ›

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

18-03-2021 | Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. In dit document vind je een overzicht voor ... Lees meer ›

Career Learning & Development: een kader voor scholen

15-03-2021 | De groeiende complexiteit van de arbeidsmarkt en de toenemende kansen in het postsecundair onderwijs, vereisen een betere toegang tot kwalitatief hoogstaand loopbaanonderwijs. Tegenwoordig moeten ... Lees meer ›

De 10 belangrijkste bevindingen uit het Future of Jobs Report 2020 van World Economic Forum

18-02-2021 | In dit artikel worden de 10 belangrijkste bevindingen uit het Future of Jobs Report 2020 van World Economic Forum toegelicht. Het gaat hierin onder andere over het tempo van de  ... Lees meer ›

Omwille van goed onderwijs

18-02-2021 | In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Galan Groep een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken. Over dit onderwerp is de ... Lees meer ›

Samen of gescheiden naar school

18-02-2021 | Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? Regelmatig komen er zorgen voorbij over scheidslijnen tussen verschillende groepen burgers. Deze scheidslijnen zouden in ... Lees meer ›

Loopbaangericht leren en het brein: videogesprek tussen Marinka Kuijpers en Ria van Dinteren

08-02-2021 | Marinka Kuijpers en Ria van Dinteren gingen in gesprek over loopbaangericht leren en de werking van het brein. Wat kunnen studenten en leerlingen in deze tijd van onzekerheid doen om ... Lees meer ›

Leven Lang Ontwikkelen: videogesprek tussen Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma

08-02-2021 | Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Wat op korte termijn nodig is voor organisaties krijgt aanzienlijk meer aandacht, in relatie tot het ontwikkelen van werknemers, ... Lees meer ›

Wegwijzer Nederlandse en Europese instrumenten en netwerken 2019 - 2020

08-02-2021 | Het succesvol meebewegen met de snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt vraagt om blijvende ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Maak kennis met tal van (Europese) ... Lees meer ›

Persoonlijke drijfveren werkende bij LLO onderbelicht

1-02-2021 | Hoewel organisaties wel degelijk aandacht besteden aan 'leven lang ontwikkelen', worden organisatiedoelen weinig in verbinding gebracht met persoonlijke mogelijkheden en drijfveren. Bij de ... Lees meer ›

Jongerenperspectief op LOB

21-01-2021 | Welke behoeften hebben jongeren op het gebied van LOB en welke kansen zien ze voor verbeteringen op hun school/onderwijsinstelling? Om het jongerenperspectief op LOB in kaart te brengen, is een ... Lees meer ›

Versnellen in de beroepskolom

21-01-2021 | Van 1 juni 2017 tot 31 mei 2020 heeft een consortium van praktijk- en onderzoekspartners intensief samengewerkt aan een praktijkgericht onderzoek naar twee doorlopende leerroutes binnen de ... Lees meer ›

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030

14-01-2021 | Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een prognose van de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij deze ... Lees meer ›

Operationalisatie profielschetsen kwetsbare groepen

14-01-2021 | Het meerjarenprogramma 4Limburg wil een bijdrage leveren om de Limburgse samenleving meer duurzaam, vitaal en inclusief te maken. Binnen het programma 4 Limburg is een complexiteitsindex ... Lees meer ›

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel