Home - Thema

Thema's

De leerstoel richt zich op drie thema’s:

  • Toekomstgericht leeromgeving gericht op loopbaanleren van jongeren;
  • Professionalisering van docenten en (HR)managers in loopbaanbegeleiding;
  • Leven lang ontwikkelen van werknemers.

Toekomstgerichte leeromgeving

Scholen worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor loopbaanontwikkeling van jongeren en niet alleen de academische ontwikkeling. Studiekeuzebegeleiding was in eerste instantie gebaseerd op maken van een eenmalige juiste keuze op basis van informatie en advies. Echter, wat op een moment een juiste loopbaankeuze is, lijkt niet houdbaar voor een leven lang in een veranderende samenleving. Het voorbereiden van jongeren op een leven lang ontwikkelen is een nieuwe taak van het onderwijs.

Volgens de Onderwijsraad is een goede loopbaanoriëntatie essentieel. Daarbij wordt het belangrijk geacht dat leerlingen en studenten hun eigen ontwikkeling leren sturen in het licht van de voortdurende veranderingen waarmee ze in hun latere werk te maken krijgen. Loopbaancompetenties zijn opgenomen in de kwalificatie-eisen van het mbo, onderdeel van de exameneisen van het vmbo en maken in het vo, mbo en hbo veelal onderdeel uit van het onderwijs. Om loopbaancompetenties te kunnen ontwikkelen is een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving nodig, waar loopbaandialogen plaatsvinden om betekenis te geven aan de ervaringen en om keuzes te kunnen maken in vervolgactiviteiten die ondernomen kunnen worden.

De uitvoering van loopbaanbegeleiding en het inrichten van een loopbaangericht curriculum, vergt een visie op schoolniveau en samenwerking met begeleiders van leerlingen buiten de school, zoals ouders (zie promotieonderzoek Monique Strijk). Kortom: het betreft een integrale benadering en een nieuwe werkwijze in het onderwijs om toekomstbestendig op te leiden.

Professionalisering in loopbaanbegeleiding

Professionalisering van docenten is van belang om goede loopbaanbegeleiding binnen het onderwijs te realiseren. Het promotieonderzoek van Aniek Draaisma laat zien dat collectief leren van docenten hieraan bijdraagt. Eveneens  zijn sturing en ondersteuning van het management factoren die invloed hebben op de wijze van professionaliseren en implementeren van LOB.

Om loopbaangerichte professionalisering van docenten te bevorderen is ook op personeelsniveau van belang dat een visie en een leercultuur met betrekking tot werk wordt vormgegeven. (HR)managers spelen hierin een belangrijke rol (zie promotieonderzoek Martha Magee). Het bevorderen van een onderzoekende houding (zie proefschrift Marie-Jeanne Meijer) en de ontwikkeling van een professionele identiteit (zie proefschrift Max Aangenendt) zijn onderdeel van het realiseren van een loopbaangerichte organisatie die aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving.

Leven lang ontwikkelen van werknemers

Door de continue veranderingen in het arbeidsproces, moeten werkenden (leren) anticiperen op en zich aanpassen om werk te krijgen en te behouden. Loopbaanontwikkeling wordt hiermee steeds belangrijker. Het inzetten van loopbaancompetenties vergroot de invloed die mensen hebben op hun loopbaanontwikkeling. Loopbaanontwikkeling wordt breder opgevat dan carrière maken. Het gaat om het vinden en uitvoeren van werk dat bij past bij kwaliteiten en motieven van de persoon, en aansluit op de mogelijkheden en eisen in het werk.

Leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief dient niet alleen economische maar ook persoonlijke doelen. Een leven lang ontwikkelen kan gedefinieerd worden als: Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk. (Kuijpers, Semeijn & Van der Heijden, 2019).

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel